Skolan ska utreda även vid polisutredning

Nyhet publicerad 8 juli 2014

Det är viktigt att skolan tar signaler om trakasserier och kränkande behandling på allvar – och handlar snabbt. Utbildningsanordnaren har en skyldighet att utreda uppgifter om kränkningar även i avvaktan på eller under en polisutredning. Det påpekade DO i ett beslut nyligen.

- Skolan måste agera vid en första misstanke om att en elev far illa. Det är viktigt att skolan utreder händelsen och gör vad som krävs för att förhindra trakasserier så att eleverna kan känna sig trygga. Trakasserier riskerar att öka om de inte aktivt motverkas, säger Anna-Carin Gustafsson Åström, chef för DO:s rättsenhet samhällsliv och utbildningsväsende.

Det är vanligt att skolorna invänder att de inte kan utreda uppgifter om trakasserier för att en polisutredning pågår.

- En utbildningsanordnare får inte avstå från att utreda en händelse för att det pågår en brottsutredning, även om skolan behöver ta hänsyn till polisens undersökning. Det kan till exempel handla om att vänta med att ha samtal med de berörda eleverna till efter polisens förhör, säger Anna-Carin Gustafsson Åström.

Det är skillnad på utbildningsanordnarens utredningsskyldighet och en brottsutredning. Polisen utreder om ett brott har begåtts, inte om trakasserier har ägt rum enligt diskrimineringslagen och vad skolan i så fall behöver göra för att trakasserierna ska upphöra. För att genomföra en brottsutredning krävs en viss nivå av bevis – enligt diskrimineringslagen räcker det att det finns en misstanke om att en elev har blivit trakasserad för att skolan ska utreda frågan om trakasserier. Skolan måste ta situationen på allvar, oavsett vad polisutredningen leder till. En kränkning kan också vara ett uttryck för ett större återkommande mönster som skolan behöver ta ett helhetsgrepp om.

- Det är inte säkert att skolan kan få tillgång till all information från polisen under brottsutredningen om det råder sekretess. Därför är det också extra viktigt att skolorna fullföljer sin egen utredning för att få kunskap om situationen, menar Anna-Carin Gustafsson Åström. Skolans utredning är central för att förhindra trakasserier, eftersom utredningen visar vilka åtgärder som måste vidtas.

Vad ska skolan göra om någon elev blir trakasserad?

Skolan har en skyldighet att agera så snart någon i personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt för kränkande behandling eller trakasserier som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Skolan ska anmäla varje ärende till skolans huvudman (utbildningsanordnaren) – som är ytterst ansvarig för skolan.

Huvudmannen ansvarar för att skyndsamt utreda händelsen och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar. Utredningen bör ge skolan tillräckligt med kunskap om situationen för att kunna bedöma vilka åtgärder som måste vidtas för att trakasserierna eller den kränkande behandlingen ska upphöra.

För akuta situationer behöver skolan ha fungerande rutiner. Se till att

  • all personal vet hur de ska agera vid misstanke om att en elev utsätts för trakasserier eller kränkningar av något slag
  • eleverna vet vilka rättigheter de har och vem de ska vända sig till när de själva eller någon kamrat upplever sig vara utsatt
  • föräldrar/vårdnadshavare känner till vilka rättigheter deras barn har och vet hur de ska rapportera när ett barn eller en elev upplever eller får kännedom om trakasserier eller kränkande behandling
  • det finns riktlinjer för uppföljning, utvärdering och dokumentation.

För att rutinerna ska fylla sitt syfte är det viktigt att skolan följer dem när akuta situationer väl uppstår.

Hur kan skolan göra om det pågår en polisutredning?

När det pågår en polisutredning behöver skolorna anpassa sina metoder så att de inte stör polisens arbete. Utbildningsanordnaren kan

  • om det inte går att ha samtal med de berörda eleverna under polisutredningen, få kunskap om situationen på annat sätt, till exempel genom att tala med andra elever, personal eller föräldrar/vårdnadshavare
  • ha samtal med de berörda eleverna efter att polisens förhör har ägt rum
  • ta reda på och analysera om händelsen är en del av ett större återkommande mönster och se vad som behöver göras för att komma till rätta med det
  • ha kontakt med polisen för att få reda på vad deras utredning visar och hur och när skolan kan fullfölja sin egen utredning.

Läs mer om utrednings- och åtgärdsskyldigheten i Skolverkets allmänna råd.

Bakgrund

DO har utrett ett ärende som rör en utbildningsanordnares skyldighet att utreda trakasserier på en skola. Utbildningsanordnaren uppgav till DO att de varit förhindrade att utreda uppgifterna närmare på grund av en pågående polisutredning. DO anser därför att skolan inte har haft ett tillräckligt underlag för att bedöma vilka åtgärder som fordrades för att förhindra fortsatta trakasserier. (Ärende GRA 2013/563)

I ett annat ärende har DO nyligen beslutat att stämma en utbildningsanordnare som genom att inte göra en egen utredning enligt DO har brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet. (Ärende ANM 2014/1036)