Skola utredde inte sexuella trakasserier

Pressmeddelande publicerad 4 juli 2014

En flicka på en gymnasiesärskola utanför Stockholm berättade för sina föräldrar att hon hade utsatts för en våldtäkt. Föräldrarna gjorde direkt en anmälan till såväl polis som skola, men skolan utredde inte händelsen tillräckligt eftersom det samtidigt inleddes en polisutredning.

Det var en kväll hösten 2012 som flickan berättade för sina föräldrar att en pojke på skolan hade utsatt henne för en våldtäkt. Föräldrarna tog henne till Södersjukhuset och därefter till polisen där de gjorde en polisanmälan samma kväll. Flickans mamma ringde också till skolan och meddelade vad som hade hänt.

Men bortsett från att kontakta den personal som varit i tjänst den aktuella dagen och att svara på polisens frågor gjorde inte skolan någon egen utredning av händelsen. Pojken fick hemundervisning i två dagar, men skulle enligt skolan efter det vara på praktik resten av terminen, så de båda eleverna skulle inte behöva mötas. När polisen ett par veckor senare lade ner polisutredningen med hänvisning till att brott inte kunde styrkas menade skolan att inte heller de kunde göra något mer.

En utbildningsanordnare som får kännedom om att en våldtäkt kan ha ägt rum på skolan ska enligt DO utreda om det har förekommit sexuella trakasserier. Genom att inte göra en egen utredning av den aktuella händelsen har skolan brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet, anser DO.

– En skolas utredningsskyldighet upphör inte för att det samtidigt pågår en polisutredning. Utredningarna har olika syften och utan skolans egen utredning kan inte skolan veta att tillräckliga åtgärder vidtas för att förhindra att liknande händelser inträffar igen, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

DO förbereder nu en stämning mot landstinget som är huvudman för skolan.

ANM 2014/1036

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Fakta

Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen är en utbildningsanordnare som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier skyldig att utreda omständigheterna och att vidta åtgärder som förhindrar trakasserier i framtiden.

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten i diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet. Sexuella trakasserier är enligt fjärde punkten samma paragraf ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.