Skola borde gjort mer för att stoppa trakasserier

Pressmeddelande publicerad 14 april 2014

En pojke i Västsverige fick under hela högstadiet utstå nedsättande kommentarer och fysiska påhopp av en pojke i en parallellklass. DO menar att skolan inte har lagt tillräcklig fokus på den drabbade pojkens situation och på att få stopp på trakasserierna, och stämmer nu skolan.

Pojken utsattes för såväl trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet som sexuella trakasserier, och de inleddes när de båda pojkarna gick i sjunde klass. Inledningsvis uttryckte den andra pojken nedsättande kommentarer om pojkens namn, men trakasserierna eskalerade och utvecklades till fysiska påhopp.

Pojken berättade om händelserna för flera lärare och enligt skolan vidtogs åtgärder för att få stopp på trakasserierna. Men trots det fortsatte den andra pojken sina trakasserier under hela högstadietiden.

DO menar att de åtgärder som skolan har vidtagit i alltför hög utsträckning har varit inriktade på den andre pojken och skolpersonalen har inte hanterat den utsatte pojkens situation. Därmed har skolan brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

– Om skolan hade gjort en samlad utredning av den drabbade pojkens situation och följt upp de åtgärder som faktiskt sattes in så hade skolan haft en mer adekvat utgångspunkt för att komma tillrätta med de trakasserier som riktades mot pojken. Nu gjorde man inte det och därför har trakasserierna kunnat fortsätta, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

DO stämmer nu kommunen som är huvudman för skolan.

ANM 2014/584

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Bakgrund

Enligt 2 kap. 7 § diskrimineringslagen är en utbildningsanordnare som får kännedom om att en elev har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier skyldig att utreda omständigheterna och att vidta åtgärder som förhindrar trakasserier i framtiden.

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten i diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet. Sexuella trakasserier är enligt fjärde punkten samma paragraf ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Att motverka trakasserier i skolan är ett prioriterat område för DO.