Samlat arbete mot diskriminering ska utredas

Nyhet publicerad 30 januari 2014

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska lämna förslag på hur arbetet mot diskriminering ska kunna organiseras och effektiviseras.

Utredningen ska bland annat titta på om det krävs förtydliganden i lagstiftningen avseende DO:s rättsliga möjligheter och mandat att utreda och driva ärenden, eller att ingå förlikningar. Utredningen ska också titta på förutsättningarna för andra än DO, till exempel antidiskrimineringsbyråer och länsstyrelser, att på bästa sätt bidra till det gemensamma arbetet mot diskriminering.

Utredningen tillsätts till del som följd av en skrivelse som lämnades till regeringen 2012 där DO skrev att möjligheterna för fler att driva diskrimineringsmål behövde ses över. DO pekade bland annat på att de ekonomiska förutsättningarna för andra aktörer att driva diskrimineringsmål behöver förbättras. Det är nu delar av det uppdrag som utredningen får.
Samtidigt ska även DO:s möjligheter att utreda och driva individärenden ses över.

– Jag tycker att det är bra att man inte enbart tittar på hur andra aktörer arbetar med diskrimineringsfrågorna utan också samtidigt tittar på DO:s roll. Det är två sidor av samma fråga. Vi vet att det finns oklarheter i nuvarande lagstiftning och en översyn handlar om att svara på om DO har det mandat som behövs för att lösa uppdraget på bästa sätt, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg i en kommentar.

Utredningen ska även se över tillämpningen av diskrimineringslagens bestämmelse om den så kallade bevisbörderegeln, och dessutom se över samarbetet mellan DO och Skolinspektionen.

Utredningen ska redovisas för regeringen senast den 13 juni 2015.