Replik: ”Man måste förstå hur skevheterna uppstår”

Debattartikel publicerad i Dagens Nyheter 1 september 2014

För att uppnå ett effektivt arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering måste vi arbeta på olika sätt med flera olika verktyg. DO arbetar så idag och den rapport som DO släppte häromdagen stödjer det arbetssättet. Rapporten i sig handlar om vilka mönster vi kan se i de anmälningar som kommer in till DO. I den efterföljande diskussionen har det dock dragits en del felaktiga slutsatser som kan behöva klargöras.

I fråga om könslönegapet på arbetsmarknaden har detta varit i stort sett oförändrat sedan 1980-talet och det finns inte någon statistiskt säkerställd minskning av löneskillnaderna mellan kvinnor och män under de senaste decennierna. Det visar en studie som forskare på Institutet för social forskning på Stockholms universitet har gjort. Utvecklingen har med andra ord sett dyster ut under längre tid än under de senaste mandatperioderna och sedan DO bildades 2009. Könslönegapet har inte heller ökat sedan DO bildades, vilket till exempel Medlingsinstitutets siffror visar.

DO menar dock att vi, för att komma tillrätta med problemet med löneskillnader mellan kvinnor och män, först måste förstå hur diskriminering som exempelvis lönediskriminering uppstår. Det hjälper inte att enbart justera fel som har begåtts om man inte förstår varför felen har uppstått. Om jargongerna, arbetsfördelningen och förhållningssätten fortsätter i samma anda, kommer lönerna att bli "fel" igen.

När det gäller arbetsgivares skyldighet att genomföra lönekartläggningar är DO positiv till en ändring av lagkravet till att gälla varje år. Kartläggning och analys är dock i sig enbart verktyg för att synliggöra om utfallet av de lönesättande processerna påverkas av kön eller inte. Det är när kartläggningen är gjord som ett förebyggande arbete kan påbörjas, och för att långsiktigt komma åt problemet måste man då förstå hur denna skevhet har uppstått och inte enbart reglera lönesumman.

Avslutningsvis är det viktigt att hålla i åtanke att för att osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män ska minska och på sikt försvinna krävs det att fler aktörer än DO tar ett aktivt ansvar. Därför har DO:s arbete även gått ut på att stärka andra aktörer som exempelvis facken och antidiskrimineringsbyråerna att kunna ta ett aktivt ansvar för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering.

Agneta Broberg
Diskrimineringsombudsman

Publicerad i Dagens nyheters nätupplaga den 1 september, 2014, replik på artikel "Släpp könsblindheten och anmäl diskriminerande företag"