Pojke trakasserad genom afrofobiska kommentarer

Pressmeddelande publicerad 19 december 2014

En vaktmästare på en högstadieskola i Sollentuna utsatte en pojke på skolan för en nedsättande kommentar som har samband med pojkens etniska tillhörighet. Enligt DO är det fråga om trakasserier och DO förbereder därför nu en stämning mot skolan.

Det var i början av hösten 2014 som pojken hörde vaktmästaren tala med några elever och då uppfattade hur han uttryckte sig nedsättande och afrofobiskt. När pojken strax efter det spottade i en soptunna vände sig vaktmästaren till honom och frågade: "Ska du komma hit och sprida Ebola?"

Skolan har i samband med DO:s utredning medgivit att händelseförloppet har gått till på det sätt som pojken beskrivit, men att det inte fanns någon koppling mellan uttalandet och pojkens hudfärg. DO anser dock att den nedsättande kommentaren innebär att skolan har gjort sig skyldig till trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet.

– Den här händelsen är allvarlig eftersom det handlar om en företrädare för skolan som uttrycker sig så här gentemot en elev, och DO anser att det är uppenbart att skolans vaktmästare måste ha haft insikt om att hans uttalande var kränkande kopplat till elevens etniska tillhörighet, säger Laine Nõu Englesson processförare hos DO.

Ärende ANM 2014/1965

För mer information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Bakgrund

Det är enligt 2 kap. 5 § DL förbjudet för en utbildningsanordnare att diskriminera en elev som deltar i verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten likställs med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten DL ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel etnisk tillhörighet.

Föreställningar och stereotyper om Afrika och personer med afrikansk bakgrund har en lång historia och är djupt rotat i samhället. I en kunskapsöversikt som gavs ut i år av Mångkulturellt centrum framgår att afrofobi är ett utbrett problem i dagens Sverige och att afrosvenskar är den etniska minoritet som är mest utsatt för hatbrott i landet. Den visar också att det råder en stor brist på kunskap och medvetenhet om afrosvenskars situation. I rapporten anges också att de flesta som diskrimineras inte anmäler, ofta på grund av bristande förtroende för polis och rättsväsende.