Ökat intresse att ta ansvar för diskrimineringsfrågorna

Nyhet publicerad 17 februari 2014

Diskrimineringsfrågorna har under det senaste året fått ett ökat genomslag, konstaterar DO i sin årsredovisning. Ambitionsnivån avseende samverkan med nyckelaktörer har ökat och fler efterfrågar DO:s utbildningar. DO kan också visa att arbetsgivare vars arbete med lönekartläggningar har granskats tidigare fortsätter ett planmässigt arbete för jämställda löner.

Under 2013 har DO initierat 591 granskningsärenden. Under hela 2012 inledde DO 84 granskningar.

Som en del av årets granskningar genomfördes en uppföljning av arbetet med handlingsplaner för jämställda löner hos 470 större arbetsgivare som tidigare granskats av dåvarande JämO. DO kan genom granskningen konstatera att merparten av arbetsgivarna fortfarande bedriver ett planmässigt arbete för jämställda löner och mot lönediskriminering. Det kan sättas i relation till en granskning av 35 arbetsgivares arbete med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner som genomfördes under 2012. I den granskningen var det få som uppfyllde lagens krav direkt utan anmärkningar.

De granskade arbetsgivarna hittar dessutom fortfarande osakliga löneskillnader som de själva bedömer behöver rättas till. Det innebär att åtminstone 5 000 arbetstagare, varav 73 procent är kvinnor, har fått eller kommer att få sina löner justerade.

– Det här innebär att DO genom sin granskningsverksamhet har verkat för att fler som utsätts för diskriminering har fått upprättelse när deras lön har justerats, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Inom ramen för DO:s främjande verksamhet har under året 93 samverkanstillfällen genomförts med nyckelaktörer och företrädare för civila samhället. DO:s samverkan syftar till att motivera och stödja andra aktörer att aktivt motverka diskriminering, samtidigt som DO inhämtar kunskap som kan användas på olika sätt i verksamheten, till exempel i omvärldsbevakning och som underlag för planering och prioritering.

Som exempel på samverkan kan nämnas projektet Diskriminering av samer som urfolk där DO har genomfört möten med kommunala och statliga myndigheter som arbetar med frågor som rör samer, till exempel Sametinget. Erfarenheterna från mötena har tillsammans med annan kunskap utgjort underlag för en förstudie som genomförts under året.

DO har under året dessutom kunnat stödja Socialstyrelsen i framtagandet av ett reflektionsmaterial om ett diskrimineringsfritt bemötande i vården, och tillsammans med landstinget i Stockholm medverkat till framtagandet av ett webbutbildningspaket om HBT-frågor.

Fler efterfrågar nu myndighetens utbildningar. 800 personer deltog under 2013 i utbildningar jämfört med 550 året innan. Antalet besökare på DO:s webbplats har ökat med 12 procent under året.

– Sammantaget visar det här på ett ökat genomslag och ett större intresse att ta ansvar för diskrimineringsfrågorna vilket är mycket positivt, säger Agneta Broberg.

Den minskning av antalet inkomna individärenden som har skett de senaste åren har under 2013 avstannat. Förra året ökade i stället antalet inkomna ärenden, från 1559 anmälningar 2012 till 1827 anmälningar förra året. DO gör en juridisk bedömning av samtliga inkomna anmälningar och ungefär en fjärdedel utreds. DO har väckt talan i 12 ärenden under 2013 (i 15 ärenden under 2012 och i 8 ärenden under 2011), och 7 domar har meddelats under året: 4 i AD och 3 i allmän domstol (varav 1 har vunnit laga kraft). Under 2012 meddelades totalt 3 domar, 1 i AD och 2 i allmän domstol. DO har ingått 7 förlikningar under 2013.

Bland de domar som har vunnit laga kraft under året kan nämnas målet mot ett privat försäkringsbolag som nekade en kvinna att teckna en barnförsäkring för sin dotter. Försäkringsbolaget hänvisade till en generell teckningsregel som uteslöt barn för vilka vårdbidrag utgår, något kvinnan fick för dotterns hörselnedsättning. Svea hovrätt konstaterade i november att försäkringsbolaget genom tillämpningen utsatte kvinnan och hennes dotter för direkt diskriminering.

Målet mot försäkringsbolaget är ett bra exempel på hur DO arbetar idag. Att driva ärenden rättsligt, som är ett av de verktyg DO har för att driva på utvecklingen mot lika rättigheter och möjligheter, får störst effekt när utgången också får betydelse för många. Diskriminering som har samband med funktionsnedsättningar är den näst vanligaste diskrimineringsgrunden som anmäls till DO, och därför ett viktigt område att uppmärksamma.

– Genom att driva det här ärendet har vi fått en dom som kan användas av personer runt om i landet som på grund av sina funktionshinder schablonmässigt har nekats försäkring utan någon egentlig riskprövning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.