Ny rapport: Diskriminering är ingen tillfällighet

Pressmeddelande publicerad 27 augusti 2014

Människor som anmäler diskriminering uppger ofta att de har blivit illa behandlade vid flera tillfällen under en längre tid. Det finns också vissa likheter i anmälarnas berättelser oavsett vem som anmäls eller vilka diskrimineringsgrunder de har samband med. Det framkommer i en ny rapport som DO presenterar i dag.

DO:s rapport "Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer" bygger på analyser av drygt 800 anmälningar som har kommit in till DO.

– Analysen visar att det finns en systematik både i händelsemönstren och i vilka som riskerar att diskrimineras, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg. De som anmäler diskriminering beskriver ofta i sin anmälan att de har varit med om flera liknande händelser och beteenden under lång tid som sammantaget bidrar till upplevelsen av att ha blivit diskriminerad. Det kan röra sig om både subtila och mer öppna handlingar som att inte bli lyssnad på, att bli socialt utesluten, utsatt för gliringar, att få sämre arbetsuppgifter och liknande.

Anmälarna beskriver också att detta i slutändan leder till andra konsekvenser, till exempel att få sämre löneutveckling eller att bestraffas när man tar upp problemen. Därför kan det bli svårt att peka på enskilda situationer eller tidpunkter för när diskrimineringen har ägt rum och vem som är ansvarig.

– Att för ensidigt söka förklaringar hos enskilda individer eller isolerade händelser kan leda till att vi aldrig kommer åt grundorsakerna. Händelserna riskerar därför att upprepas, säger Johanna Kumlin, fil dr i sociologi och utredare på DO, som har genomfört analysen.

– Istället behöver vi även se till det sociala sammanhanget, till exempel hur jargong, föreställningar och oskrivna regler påverkar individens upplevelse av diskriminering, säger Johanna Kumlin.

Rapporten innehåller många starka skildringar om upplevd diskriminering i det svenska samhället.

– Det här är berättelser från människor som sällan annars kommer till tals i samhällsdebatten. Det är viktigt att människor tar upp de problem som finns och anmäler diskriminering. Det gör att DO tillsammans med andra aktörer kan synliggöra diskriminering och utveckla ett verkningsfullt arbete som främjar lika rättigheter och möjligheter, säger Agneta Broberg.

Bakgrund

I DO:s uppdrag ingår att sprida kunskap om diskriminering och att synliggöra hinder för lika rättigheter och möjligheter. DO:s nya rapport: "Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer" är ett första resultat av DO:s långsiktiga satsning på att fördjupa analysen av anmälningar om diskriminering. Syftet med rapporten är att visa på sådant som är återkommande i anmälningarna för att öka medvetenheten om hur diskriminering tar sig uttryck och vad som påverkar upplevelsen av diskriminering. I analysarbetet har mönster identifierats och vi har sett att det finns gemensamma drag och likheter i anmälares berättelser.

Analysen omfattar totalt 812 anmälningar som inkom till DO under perioden januari-juni 2012. Underlaget motsvarar drygt hälften av alla 1 559 inkomna anmälningar under 2012. Anmälningarna har samband med samtliga sju diskrimineringsgrunder och rör alla anmälda samhällsområden såsom arbetslivet, utbildningsväsendet och individers kontakt med samhälleliga institutioner, hälso- och sjukvården och vid handel av varor och tjänster.

DO:s juridiska bedömningar av de anmälningar som ligger till grund för analysen redovisas inte i rapporten.