Indirekt diskriminering att stänga av arbetssökande

Pressmeddelande publicerad 1 juli 2014

En man i Bohuslän blev avstängd från Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti när han förklarade att han inte kunde ta ett arbete som omfattade försäljning av lotteriprodukter. Enligt DO har mannen därmed utsatts för indirekt diskriminering som har samband med hans religion.

Mannen som är medlem i Jehovas Vittnen blev i december 2013 anvisad till jobb- och utvecklingsgarantin. I februari fick han besked att ett företag som bland annat säljer lotterier till ideella organisationer var intresserat av att träffa honom. Mannen förklarade att han inte kunde ta det aktuella arbetet av personliga skäl och på grund av etiska och moraliska principer, och i ett intyg berättade mannen att han är ett Jehovas vittne och att arbetet ifråga skulle gå emot hans religiösa övertygelse.

Trots det återkallade Arbetsförmedlingen i mars anvisningen till jobb- och utvecklingsgarantin. Arbetsförmedlingen hänvisar i sitt beslut till att mannen hade misskött sig genom att bidra till att han inte kallades på intervju hos en arbetsgivare som hade ett arbete att erbjuda. Mannen blev därmed satt på karens i 45 dagar utan någon ersättning. Enligt DO har Arbetsförmedlingens regel särskilt kommit att missgynna mannen på grund av hans religiösa övertygelse och anser därför att det är fråga om indirekt diskriminering.

– När det handlar om religionsfrihet måste man bedöma om det är skäligt att stänga av personen ifråga, och i det här fallet har Arbetsförmedlingen inte tagit tillräcklig hänsyn. De religiöst motiverade förutsättningar som mannen hänvisade till uteslöt honom inte från andra arbeten i någon större utsträckning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

DO förbereder nu en stämningsansökan mot Arbetsförmedlingen.

Diarienummer: ANM 2014/1037

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 073-682 82 10.

Fakta

Med indirekt diskriminering avses enligt 1 kap. 4 § diskrimineringslagen att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med (bland annat) viss religion eller annan trosuppfattning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.