Högskolor brister i uppföljning av likabehandlingsarbete

Pressmeddelande publicerad 5 december 2014

Många universitet och högskolor har brister i sina likabehandlingsplaner. Det visar en granskning som Diskrimineringsombudsmannen (DO) har gjort. Den vanligaste bristen är att likabehandlingsplanen saknar en fullständig redovisning av hur tidigare planerade åtgärder har genomförts.

Under 2013 och 2014 har DO granskat samtliga högskolors likabehandlingsarbete genom att begära in och granska både innevarande och föregående års likabehandlingsplaner. Resultatet visar att samtliga högskolor utom en har ett pågående eller påbörjat arbete för att förebygga och motverka diskriminering.

Samtidigt visar granskningen att endast 19 av 48 högskolor fullt ut lever upp till diskrimineringslagens krav på likabehandlingsarbetet. I de flesta fallen handlar detta om att många högskolor saknar en fullständig redovisning av hur de planerade åtgärderna i föregående års plan har genomförts.

– Högskolorna ska i sitt likabehandlingsarbete vidta aktiva åtgärder för att motverka diskriminering, och det är i redovisningen av hur de planerade åtgärderna har genomförts som den verkliga aktiviteten syns, säger Peter Wråke, chef för DO:s granskningsenhet.

Under 2015 planerar DO att följa upp högskolornas arbete och då särskilt de högskolor som inte fullt ut följer bestämmelserna om aktiva åtgärder. DO har också möjlighet att göra en framställan till nämnden mot diskriminering att högskolan vid vite ska fullgöra sina skyldigheter.

I granskningen har DO också konstaterat att hälften av högskolorna arbetar förebyggande för att motverka diskriminering på grund av könsöverskridande identitet eller uttryck samt ålder, trots att detta inte är ett krav enligt lagen. Detta är något som DO ser som mycket positivt.

DO kommer att sammanställa en slutrapport om granskningen senast 1 mars 2015.

För mer information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.