Hinder uppstår när tillgängligheten brister

Pressmeddelande publicerad 3 december 2014

Bristande tillgänglighet är den vanligaste anledningen till att personer med funktionsnedsättning upplever att de hindras i samhället. Men även negativa stereotypa föreställningar är en bidragande orsak. Det visar en ny rapport som tagits fram på uppdrag av DO och Myndigheten för Delaktighet, MFD.

Idag, på den internationella funktionshindersdagen, släpper DO och Myndigheten för delaktighet en ny rapport som bygger på en analys av 485 inkomna anmälningar till DO som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning.

– Ett hinder uppstår alltså oftast i mötet mellan individen och ett samhälle som är otillgängligt. Det kan handla om att inte få tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Många anmälningar handlar om olika former av otillgänglighet, exempelvis hinder i den fysiska miljön i butiker, på tåg, toaletter, caféer och barer. Andra exempel är när personer inte får tillgång till hörselslingor eller att teckentolk inte erbjuds.

En annan bidragande orsak till att personer med funktionsnedsättning känner sig diskriminerade beror på att de möter okunskap och fördomar, visar rapporten.

Anmälare kan exempelvis beskriva att deras funktionsnedsättning innebär att de har dålig balans eller otydligt tal, men framhåller att de klarar av mer än vad människor i omgivningen tror. Analysen visar att omgivningen ofta agerar utifrån negativa stereotypa föreställningar om personer med funktionsnedsättning.

Inom arbetslivet kan anmälaren uppleva att arbetsgivare plötsligt avslutar en provanställning efter att ha fått information om dennes funktionsnedsättning. Ett annat exempel är när skolpersonal bedömt att elever med olika funktionsnedsättningar inte kan följa med på utflykter eller friluftsdagar.

– De hinder som anmälarna beskriver speglar problem i samhället på flera olika nivåer. Vi är många aktörer som tillsammans har ett ansvar för att synliggöra och undanröja hinder så att människor oavsett funktionsförmåga kan vara delaktiga i samhället, säger Anne Holm Gulati, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Vid årsskiftet blir bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning en ny form av diskriminering. Lagändringen ska bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor.

– Tidigare har bristande tillgänglighet utanför arbetslivet och högskoleområdet inte räknats som diskriminering. Det nya förbudet är tänkt att komplettera och stärka de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Bakgrund

Rapporten "Mötas av hinder – en analys av upplevelser av diskriminering som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning" har tagits fram av forskaren Kristina Engwall, docent i historia och forskningsledare med inriktning mot funktionshinder på FoU Södertörn.

Rapporten bygger på en kvalitativ analys av 485 anmälningar som inkom till DO under 2012. Antalet omfattar samtliga anmälningar som har samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning som inkom under denna period. Rapportens syfte är att visa på mönster i de anmälda upplevelserna av diskriminering, med fokus på vad personer med funktionsnedsättning upplever för hinder i det svenska samhället. Rapporten presenteras i samband med Internationella funktionshinderdagen den 3 december.

För mer information kontakta: Johanna Kumlin, utredare DO, 08-120 20 743
Erik Lindqvist, utredare Myndigheten för delaktighet, 08-600 84 30 DO:s presstjänst, 08-120 20 710