Fortsatt låga belopp vid diskriminering

Pressmeddelande publicerad 26 juni 2014

Högsta domstolen anser inte att diskrimineringsersättningen, den sanktion som kan utdömas vid diskriminering, ska vara högre än vad som hittills har fastställts av svenska domstolar. Det framkommer av två domar som HD meddelar idag.

De två domarna rör dels ett mål mot Stockholms läns landsting där en lesbisk kvinna som 2009 kontaktade vårdcentralen i Liljeholmen för att boka tid för en medicinsk utredning inför en kommande insemination blev nekad och hänvisad till en särskild mottagning för lesbiska och bisexuella kvinnor. Där konstaterar HD att domstolen visserligen inte kan sänka den av hovrätten utdömda diskrimineringsersättningen på 30 000 kronor, men att hovrätten borde ha fastställt den till 10 000 kronor.

Det andra målet mot bussföretaget Veolia rör ett par som åkte buss och då blev utskällda av chauffören. Enligt tingsrätt och hovrätt handlade det om diskriminering som har samband med parets etniska tillhörighet, och i det målet höjer HD diskrimineringsersättningen från 20 000 kronor vardera till 25 000 kronor.

DO hade i båda målen yrkat för kraftigt höjda diskrimineringsersättningar, men HD är inte villig att utdöma några högre belopp.

– Jag beklagar detta och befarar att det kommer att få starkt negativa konsekvenser för diskrimineringsskyddets effektivitet, säger diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg i en kommentar.

Diskrimineringsersättning var en ny sanktion som infördes i samband med diskrimineringslagen 2009. Syftet med sanktionen är att den dels ska ge en ersättning för kränkningen som den enskilde har utsatts för och dels verka avskräckande för den som har diskriminerat, så att den därigenom effektivt motverkar diskriminering i samhället. Enligt lagens förarbeten ska ersättningen också ligga på en högre nivå och inte jämföras med skadestånden i brottmål.

– Vi måste nu göra en bedömning om svensk rätt i och med HD:s domar verkligen kan sägas leva upp till EU-rättens krav på effektiva och avskräckande sanktioner, säger Agneta Broberg. ANM 2010/770, 771 samt ANM 2009/321