Försäkringsbolag medger diskriminering av kvinna med Tourettes

Pressmeddelande publicerad 24 februari 2014

Försäkringsbolaget Salus Ansvar nekade en kvinna att teckna en sjuk- och olycksfallsförsäkring eftersom hon i sin hälsodeklaration angav att hon har Tourettes syndrom. Försäkringsbolaget medger nu att kvinnan blivit diskriminerad och ingår därför en förlikning med DO.

– Försäkringsbolaget har gjort en alltför schablonmässig riskbedömning som missgynnar kvinnan. Det är bra att bolaget inser allvaret i detta, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

När kvinnan ansökte om försäkringen lämnade hon samtidigt in en hälsodeklaration till försäkringsbolaget. Där angav hon bland annat att hon har diagnosen Tourettes syndrom. Med hälsodeklarationen som grund beslutade försäkringsbolaget att inte bevilja kvinnan försäkringen.

DO:s utredning av kvinnans anmälan visar att försäkringsbolaget har diskriminerat kvinnan genom att göra en alltför schablonmässig prövning av hennes ansökan. Försäkringsbolaget har inte inhämtat den ytterligare information om kvinnans situation som skulle krävas för att göra en ordentlig riskbedömning.

DO och försäkringsbolaget har därför ingått en förlikning som innebär att kvinnan får 75 000 kronor.

Bakgrund

Enligt diskrimineringslagen 2 kap. 12§ är diskriminering förbjuden för den som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten.

DO och tidigare Handikappombudsmannen har under många år arbetat för att minska diskrimineringen av personer med funktionsnedsättningar i försäkringssammanhang och har drivit flera ärenden till domstol.

I oktober 2013 dömde Svea hovrätt försäkringsbolaget If Skadeförsäkring att betala totalt 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till en kvinna och hennes dotter efter att dessa hade nekats att teckna en sjukförsäkring för dottern som har en hörselnedsättning.

Ärendenummer: ANM 2014/170