Företag sökte yngre sökande till chefsjobb

Pressmeddelande publicerad 2 december 2014

En kvinna i Stockholm som sökte arbete som konsultchef fick till svar att hon var för gammal för tjänsten. Enligt DO har kvinnan därmed utsatts för diskriminering som har samband med hennes ålder.

Kvinnan, som är i 50-årsåldern, mejlade in sitt CV och ett personligt brev till det rekryteringsföretag som ansvarade för den aktuella rekryteringen. Dagen efter fick hon svaret att hon inte var aktuell för tjänsten eftersom arbetsgivaren sökte personer i början av karriären med en ålder runt 25-30 år.

I DO:s utredning har rekryteringsföretaget framhållit att svaret var ett olyckligt misstag som bottnar i ett missförstånd mellan rekryteringsföretaget och arbetsgivaren, Även arbetsgivaren har hävdat att ålderskravet inte stämmer överens med den kravprofil de har.

Enligt DO har dock arbetsgivaren ett ansvar för den åldersdiskriminering av kvinnan som har inträffat. DO förbereder nu en stämning mot företaget.

– Det är viktigt här att peka på det stränga ansvar som en arbetsgivare har att tillse att en arbetssökande inte diskrimineras. Även om arbetsgivaren på något sätt har delegerat sitt ansvar, till exempel till ett rekryteringsföretag, så ska det företagets handlande likställas med arbetsgivarens, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

Ärende ANM 2014/1882För mer information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Fakta

Enligt diskrimineringslagen får en arbetsgivare inte diskriminera den som söker arbete hos arbetsgivaren. Den som i arbetsgivarens ställe har rätt att besluta i frågor som rör en arbetssökande ska den likställas med arbetsgivaren. (DL 2 kap. 1 §)

I lagens förarbeten framkommer dessutom att om en arbetsgivare anlitar så kallade headhunters eller rekryteringsföretag för att sköta ett anställningsförfarande så ska även deras handlande likställas med arbetsgivarens. (Prop. 2007/08:95) DO: s presstjänst, telefon 08- 120 20 710.