Elev trakasserades när hon bar huvudduk

Pressmeddelande publicerad 14 april 2014

Det var trakasserier när en lärare på en gymnasieskola i Stockholm uttryckte nedsättande kommentarer om att en av hennes elever valde att bära huvudduk. Det menar DO som nu avser att stämma huvudmannen för skolan i tingsrätten.

Händelsen inträffade i kafeterian på en gymnasieskola i södra Stockholm vintern 2012. Läraren gjorde sig lustig på elevens bekostnad inför hennes skolkamrater och ifrågasatte hennes val att bära huvudduk. Hon ställde också frågor som antydde att den unga kvinnan snart skulle giftas bort av sina föräldrar. DO anser att agerandet är trakasserier som har samband med såväl religion som etnisk tillhörighet samt kön.

Kommentarerna fick till följd att eleven undvek att gå på lärarens lektioner och hon slutade även under våren 2013 att bära huvudduk.

– En lärare är i en maktposition gentemot en elev och därför är detta en allvarlig händelse och ett viktigt ärende för DO att driva, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

– Ärendet visar också på hur det många gånger är så att flera olika diskrimineringsgrunder kan gå in i varandra och att alltså en handling kan utgöra diskriminering eller trakasserier på flera grunder. DO avser nu att stämma huvudmannen för gymnasieskolan i tingsrätten.

ANM 2014/583

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Bakgrund

Det är enligt 2 kap. 5 § diskrimineringslagen förbjudet för en utbildningsanordnare att diskriminera en elev som deltar i verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten likställs med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.

Trakasserier är enligt 1 kap. 4 § tredje punkten diskrimineringslagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de skyddade diskrimineringsgrunderna, till exempel religion eller annan trosuppfattning.

Både trakasserier i skolan och att synliggöra kopplingen mellan diskriminering och islamofobi är prioriterade områden för DO.

Många av anmälningarna till DO gällande diskrimineringsgrunden religion eller annan trosuppfattning rör muslimer som upplever sig ha blivit diskriminerade av skäl som har samband med religiösa uttryck så som religiös klädsel. Flera undersökningar visar att ju synligare en person är med sin tro, desto högre är risken för att utsättas för diskriminering. Forskning, anmälningar och berättelser från muslimska organisationer visar att utestängning av muslimska kvinnor med huvudduk är ett samhällsproblem.