DO välkomnar förslag i utredningen om aktiva åtgärder

Nyhet publicerad 30 september 2014

Diskrimineringsombudsmannen, DO, välkomnar i huvudsak de förslag som lämnas av utredningen om aktiva åtgärder. DO avstyrker dock förslaget att flytta tillsynen av skollagsreglerad verksamhet till Skolinspektionen.

DO lämnar idag sitt remissvar till utredningen om aktiva åtgärder mot diskriminering. I huvudsak välkomnar DO utredningens förslag, och synpunkterna i remissyttrandet berör främst förslag som skulle kunna göras tydligare.

– Äntligen har det kommit ett bra och genomarbetat förslag där det blir tydligt hur man systematiskt ska gå till väga för att uppnå ett effektivt arbete. Det här är något som har varit efterfrågat länge av dem som i sin verksamhet arbetar med aktiva åtgärder, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Vad gäller förslaget om att flytta tillsynen av skollagsreglerad verksamhet till Skolinspektionen hänvisar dock DO till det särskilda yttrande som DO har lämnat i betänkandet. DO anser att utredningen inte i tillräcklig omfattning har haft möjlighet att se tillsynens roll ur ett helhetsperspektiv och hur bestämmelserna om aktiva åtgärder samverkar med övriga delar av ombudsmannens uppdrag.

DO hänvisar till att ett av de bärande skälen att slå samman tidigare lagstiftningar och ombudsmän var att ha ett sammanhållet arbete kring människors hela livssituation och diskrimineringsgrunderna. Om tillsynen av aktiva åtgärder i skollagsreglerad verksamhet flyttas till Skolinspektionen ser DO en påtaglig risk att arbetet mot diskriminering fragmentiseras.

– Min uppfattning är att man överskattar de samordningsvinster en överflyttning skulle innebära och att de negativa konsekvenserna av att splittra ett starkt och sammanhållet arbete mot diskriminering underskattas, säger Agneta Broberg.

DO anser dessutom att övriga ändringar som utredningen lägger fram i kombination med utredningens bedömning om att myndighetens resurser behöver stärkas skulle möjliggöra en betydligt mer effektiv tillsyn.

DO skriver också i remissyttrandet att frågan om att utöka skyldigheten om aktiva åtgärder till andra samhällsområden skyndsamt bör utredas vidare.

Ärendenummer: LED 2014/262

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 073-682 82 10.

Mer om utredningen på regeringen.se