DO: Uteslutning av män kan liknas vid kvotering

Nyhet publicerad 6 maj 2014

Det var diskriminering av en manlig anställd när Mittuniversitetet reserverade en viss pott forskningsmedel enbart för kvinnor. Det menar DO som nu stämmer Mittuniversitetet till Arbetsdomstolen, AD.

Mannen som DO företräder är anställd som lektor vid Mittuniversitetet och fick i september förra året kännedom om att universitetet via e-post hade utlyst en möjlighet att söka en viss pott forskningsmedel, men att informationen enbart hade gått till kvinnor. Mannen menar att han därigenom har gått miste om en möjlighet att söka forskningsmedel, och i förlängningen att hans möjligheter till befordran har försämrats.

Mittuniversitetets syfte med potten forskningsmedel har varit att den ska gå till underrepresenterat kön, och har tidigare år konstaterat att mannen på grund av sin könstillhörighet inte uppfyller kriterierna för att söka medlen.

Enligt DO är positiv särbehandling visserligen en tillåten åtgärd för att komma tillrätta med en ojämn könsfördelning på en arbetsplats, men DO anser att Mittuniversitetet genom att helt utesluta män från möjligheten att söka medlen har gått för långt.

– Gör man rätt finns det absolut möjlighet att använda sig av positiv särbehandling, men urvalsprocessen får inte göras med automatik. Det måste först göras en objektiv bedömning av de sökandes meriter utan att ta hänsyn till kön, säger DO Agneta Broberg.

När en sådan objektiv bedömning är gjord och om arbetsgivaren kan konstatera att meriterna i stort är likvärdiga finns möjlighet att välja underrepresenterat kön, menar DO.

– Men det Mittuniversitetet har gjort i det här fallet är närmast att likna vid kvotering, och det är däremot inte tillåtet, säger Agneta Broberg. DO förbereder nu en stämning av Mittuniversitetet till Arbetsdomstolen.
Diarienummer: ANM 2014/710

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Bakgrund

Av diskrimineringslagen, 2 kap. 2 §, framgår att förbudet mot diskriminering inte hindrar åtgärder som genomförs som ett led i en strävan att främja jämställdhet mellan kvinnor och män, och som avser annat än löne- eller andra anställningsvillkor.

För att positiv särbehandling ska vara tillåten ska, enligt lagens förarbeten, skillnaden i meriter mellan två arbetssökande inte vara påtagliga, och särbehandlingen måste stå i proportion till ändamålet. Dessutom framgår att en egenskap, till exempel den sökandes kön, inte får vara automatiskt eller ovillkorligt avgörande, utan en objektiv bedömning ska göras av exempelvis en arbetssökandes alla meriter och personliga förhållanden.

Det kännetecknande för kvotering är just att den egenskap som premieras, till exempel kön, är automatiskt utslagsgivande.