DO stämmer företag som nekade gravid provanställning

Nyhet publicerad 7 oktober 2014

Diskrimineringsombudsmannen, DO, anser att det var diskriminering när ett transportföretag inte anställde en kvinna som vid tiden för rekryteringen var gravid. DO förbereder nu en stämning mot företaget.

Det var när transportföretaget hade vunnit en upphandling för Stockholms läns landsting och skulle anställa chaufförer för det nya uppdraget som kvinnan blev bortsållad trots flerårig erfarenhet hos den tidigare leverantören. Kvinnan var vid tillfället gravid och väntade barn ett par veckor efter det att uppdraget skulle påbörjas.

DO har utrett händelsen och anser att det finns starka skäl som pekar på att anledningen till att kvinnan inte anställdes var graviditeten, något som arbetsgivaren dock förnekar.

– Vår utredning visar att det är antagligt att det var graviditeten som var skälet till att kvinnan inte fick provanställningen och nu ligger bevisbördan hos arbetsgivaren, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Merparten av de övriga 33 chaufförer som hade varit anställda av den tidigare leverantören fick en provanställning hos det nya företaget

Diarienummer: ANM 2014/1558

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Fakta

Diskrimineringslagen (2008:567) innehåller en särskild regel om bevislättnad och bevisbördans placering som innebär att den som anser sig ha blivit diskriminerad endast behöver visa omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad. Om det kravet är uppfyllt anses diskriminering föreligga om inte den som anklagas för diskriminering kan visa (alltså ett högre ställt krav) att diskriminering inte har förekommit. (6 kap. 3 §)