DO skriver till nye rikspolischefen

Nyhet publicerad 4 december 2014

Den nya Polismyndigheten som bildas efter årsskiftet har en unik möjlighet att agera som en myndighet som verkar för människors lika värde och motverkar diskriminering. Det skriver DO Agneta Broberg i ett brev till tillträdande rikspolischefen Dan Eliasson.

I brevet skriver DO att den nya sammanhållna Polismyndigheten nu har möjlighet att utveckla ett systematiskt, välorganiserat och effektivt arbete för att säkerställa att polisens verksamhet utövas i enligt med lagstiftningen. DO pekar på den risk som finns att offentligt anställda, bland annat poliser, diskriminerar allmänheten i sitt bemötande. Exempel på att den risken finns hos polisen är bland annat det register över romer som uppmärksammades hösten 2013 hos Polisen i Skåne och signalementsbeskrivningar som kan innehålla osaklig information om förmodad etnisk tillhörighet.

DO hänvisar bland annat till rapporten Delar av mönster – en analys av upplevelser av diskriminering och diskriminerande processer, där det framgår att många anmälningar till DO som rör polisen handlar om upplevelser av etnisk profilering. DO skriver att diskriminerande etnisk profilering vid brottsbekämpning inte är förenligt med lagstiftningen, och att studier har visat att etnisk profilering i många fall är ineffektivt.

"Utöver att diskriminering är en lagöverträdelse kan den resultera i att förtroendet för polisen och andra statliga myndigheter sjunker. Det leder till att polisen får svårare att utföra sitt uppdrag och uppnå målsättningarna med det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet", skriver Agneta Broberg.