DO på MR-dagarna i Umeå, 2014

Nyhet publicerad 8 september 2014

Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) arrangeras i år på Umeå Folkets Hus den 13-15 november. MR-dagarna har kommit att bli Europas största mötesplats för alla som arbetar med, studerar eller på annat sätt är intresserade av mänskliga rättigheter. Årets tema är ”Röster för rättigheter – mänskliga rättigheter och kultur”. DO arrangerar två stora seminarier på konferensens andra dag.

Rätten till kultur är en mänsklig rättighet

Vad innebär egentligen rätten till kultur? Enligt artikel 27 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla "rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner". Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter från 1966 klargör att "visionen om den fria människan som åtnjuter frihet från fruktan och nöd endast kan uppnås om sådana villkor skapas att alla kan åtnjuta sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter såväl som sina medborgerliga och politiska rättigheter". Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter hör alltså ihop. Kultur kan fungera som ett verktyg för att stärka och främja de mänskliga rättigheterna inom till exempel skola och myndigheter. Kultur kan också användas för att göra motstånd eller för att påverka genom att förmedla kritiska perspektiv.

Vilka handlingar, institutioner och attityder formar en demokratisk kultur? Vad finns det för hot som kan urholka den demokratiska processen och vad händer om vissa demokratiska mekanismer hotar demokratins grundvalar så att grundläggande mänskliga rättigheter kränks? Hur tillgodoses rättigheterna för till exempel minoriteter, urfolk, barn, äldre eller papperslösa? DO arrangerar två större seminarier i samverkan med olika aktörer och deltar i ett antal andra aktiviteter på MR-dagarna.

Välkommen till vår monter!

DO har en monter i utställningshallen på Folkets Hus, monter nr 11 på plan 1, utanför Idun. Välkommen dit för att träffa DO-anställda.

DO:s egna seminarier under MR-dagarna


Urfolkspolitik behövs!
Seminarium nr 52 Tid och plats: Fredag 10.30 – 12.00 Idun

Stater brister i att säkerställa urfolks rättigheter. De senaste årens ökade tryck på urfolksområdena från bland annat energi- och gruvindustrin aktualiserar frågor om urfolks rätt till mark och naturresurser. I Sverige innehåller den nuvarande statliga samepolitiken vare sig tillräcklig lagstiftning eller effektiva åtgärder som säkerställer samers rättigheter till mark och naturresurser. Samiska organisationer, forskare och Diskrimineringsombudsmannen arbetar därför i samverkan för att bidra till en förändring.

Medverkande: Ole Henrik Magga, samisk språkforskare och politiker; Agneta Broberg, Diskrimineringsombudsman; Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist SSR; Christina Allard, forskare i urfolksrätt; Matti Berg, ordförande för Girjas sameby. Moderator är Pia Sjögren. Arrangörer: DO, Svenska Samernas Riksförbund, VaartoeCentrum för Samisk forskning (CeSam) Umeå Universitet & MR-dagarna. Seminariet teckenspråkstolkas

Om de medverkande i seminariet
Ole Henrik Magga är språkforskare och professor vid Samiska högskolan i Kautokeino. Han blev medlem av norska vetenskapsakademien 1993. Ole Henrik Magga var delegat till World Council of Indigenous Peoples (WCIP) när den grundades i Kanada 1975 och den första ordföranden i norska sametinget, samt ledamot i Världskommissionen för kultur och utveckling. År 2002 blev han den första ordföranden i FN: s permanenta forum för ursprungsfolk.

Agneta Broberg är diskrimineringsombudsman sedan oktober 2011. Hon är jurist och har bland annat arbetat som domare, och hon var ställföreträdande konsumentombudsman och avdelningschef på Konsumentverket innan hon blev GD på DO.

Jenny Wik-Karlsson är förbundsjurist tillförordnad verksamhetschef på Svenska Samernas Riksförbund, SSR. SSR är en sammanslutning av svenska samebyar och sameföreningar som ska tillvarata och främja de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen. Särskild hänsyn ska tas till utvecklingsmöjligheterna för renskötseln och dess binäringar.

Patrik Lantto är professor i historia och föreståndare vid Centrum för Samisk forskning, Umeå universitet. Hans forskning rör främst samernas politiska mobilisering och organisering och svensk samepolitik och myndighetsutövning. Han har även gjort komparativa studier med urfolk i Kanada, och studerat samisk utbildningshistoria.

Matti Berg är ledamot av Sametinget för Samelandspartiet och ordförande för Girjas sameby i Gällivare kommun. Girjas sameby ligger i gränsområdet mellan Kiruna och Gällivare kommuner i tidigare Lule lappmark. Samebyn driver förutom renskötsel den ekonomiska föreningen Girjas Adventure.

Pia Sjögren är journalist, programledare och moderator från Tärnaby. Hon har arbetat som nyhetsreporter inom radio, tv och på flera tidningar och bland annat gjort ett antal program och artiklar som rör samers liv och rättigheter.

Våga vägra vithetsnormen - för allas lika rätt till kultur
Seminarium nr 72 Tid och plats: Fredag 14.30 – 16.00 Idun

När blev svensken blond och blåögd? Är våra turistresor en ny form av kolonialism? Varför görs det så få filmer om icke-vita livsöden i västvärlden? Vem sätter tonen i det offentliga samtalet? Vad innebär vithetsnormen för människors tillgång till sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter?

Ett kulturpolitiskt samtal om "vithet" som oberörbar kategori, som icke-samtal och som självklar norm. Vad innebär det att vitheten inte utforskas och benämns som maktfaktor i samhället. Hur kan vi vägra att inordna oss i vithetsnormen oavsett egen bakgrund, sysselsättning eller bostadsort. Medverkande: Baker Karim, långfilmskonsulent, Jeff Werner, konstvetare, Katarina Mattsson, kulturgeograf, Judith Kiros, debattör, Yael Feiler, teatervetare. Moderatorer: Jenny Saba Persson, Rättighetscentrum Västerbotten och Eva Nikell, DO. Arrangörer: DO, MR-dagarna. Seminariet teckenspråkstolkas.

Om de medverkande i seminariet:
Baker Karim är manusförfattare, filmare, regissör och producent med en stor produktion inom filmbranschen. Han har varit sommarpratare och väckte uppmärksamhet med initiativet The Black List som synliggör svarta kulturarbetare i Sverige. Baker Karim är idag långfilmskonsulent vid Svenska filminstitutet och aktiv talesperson för TRYCK, en kulturförening bestående av kulturarbetare från den afrikanska diasporan.

Jeff Werner är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet. Han har forskat och skrivit om den moderna tidens bildkonst, film, design och arkitektur. Hans senaste bok, utgiven av Göteborgs konstmuseum, handlar om hur det gick till när svenskar började uppfatta sig som vita, blonda och blåögda. Och om hur bilder, filmer, design och arkitektur medverkar till att upprätthålla denna föreställning.

Katarina Mattsson är lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola. Hon har varit ledamot i Arena Idés vetenskapliga råd och styrelseledamot i Anti-rasistiska akademin, en ideell förening vars syfte är att bekämpa rasism i det vetenskapliga samhället och inom universitetens, högskolornas och forskningsinstitutionernas alla verksamheter. Katarina Mattsson bland annat skrivit om turism och vithet.

Judith Kiros är skribent och debattör och en av initiativtagarna till Rummet, en plattform för samtal, diskussion och analys för feminister och antirasister som rasifieras. Hon medverkar bland annat i antologin Rasismen i Sverige - nyckeltexter 2010-2014 som är utgiven på Natur och Kultur.

Yael Feiler är lektor i teaterstudier vid Göteborgs universitet. Hon är född och uppvuxen i Israel, där hon varit verksam som skådespelare och dramatiker. Hon har varit verksam som teatervetare på Stockholms universitet och Södertörns högskola. Ett uppmärksammat forskningsprojekt fokuserade på tre europeiska uppsättningar av Shakespeares Köpmannen i Venedig, med särskild fokus på dess antisemitiska innebörd.

Jenny Saba Persson är verksamhetsansvarig på Rättighetscentrum Västerbotten i Umeå.

Eva Nikell är utredare på utvecklingsenheten på DO och ansvarig för DO:s samverkan med MR-dagarna.

Möt Nonhle Mbuthuma från Vilda kusten i Sydafrika
Arrangör: MR-dagarna och DO. Seminariet äger rum på eftermiddagen torsdag 13/11. För tid och plats se www.mrdagarna.nu

Nonhle Mbuthuma är en folklig ledare och aktivist från Pondoland på Vilda kusten i Sydafrika. Där kämpar befolkningen för att försvara sin mark och sin kultur mot industriell exploatering. DO har varit en av initiativtagarna till att bjuda in Nonhle Mbuthuma till Umeå. Möt henne i ett samtal om engagemang, aktivism och ledarskap i kampen för mänskliga rättigheter.