DO granskar 43 högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder

Pressmeddelande publicerad 11 september 2014

DO inleder i dagarna en granskning av hur Sveriges universitet och högskolor lever upp till diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Samtliga universitet som inte har aktuell plan som redan granskats av DO omfattas av tillsynen.

DO begär att utbildningsanordnarna ska inkomma med sina likabehandlingsplaner senast den 1 oktober 2014. Beslut i respektive granskningsärende beräknas till slutet av oktober.

Granskningen utgör en del i ett regeringsuppdrag. Regeringsuppdraget (A2013/697/DISK) har som mål att utöka tillsyns- och främjandeinsatserna avseende högskolors arbete med aktiva åtgärder enligt 3 kap. 14-16 §§ diskrimineringslagen. För mer information om granskningen, se www.do.se/hogskolegranskning2014.

För ytterligare information kontakta DO:s presstjänst på telefon 08-120 20 710.

Bakgrund

Högskolor och universitet ska enligt diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva åtgärder varje år ta fram en likabehandlingsplan. Planen ska innehålla en översikt över vilka åtgärder som behöver genomföras för att främja studenters lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Den ska också innehålla åtgärder för att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.