DO granskar 150 skolors likabehandlingsarbete

Nyhet publicerad 13 mars 2014

Diskrimineringsombudsmannen (DO) inleder nu en granskning av hur utbildningsanordnare lever upp till lagens krav på att främja lika rättigheter och möjligheter för elever och förebygga trakasserier i skolan. Det är DO:s hittills största skolgranskning som rör 150 skolor.

Kränkningar och trakasserier är ett allvarligt problem i skolan som gör att barn och elever far illa. Det kan också ha en negativ inverkan både på skolresultat och skolmiljön i stort.

– Många skolor agerar först efter att kränkningen ägt rum och har svårt att få stopp på trakasserierna. För att få en god och trygg skolmiljö är det viktigt att arbeta systematiskt för att alla elever ska få lika rättigheter och möjligheter och för att förhindra trakasserier och kränkningar i skolan, säger Peter Tai Christensen, chef för DO:s granskningsenhet.

Utbildningsanordnaren ska enligt diskrimineringslagen årligen ta fram en likabehandlingsplan för vad varje skola behöver göra dels för att främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier. Mål och åtgärder ska utgå ifrån skolans och elevernas behov.

– Det är viktigt att skapa en skolmiljö där elever har möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen utan att bli begränsade av föreställningar om kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Det förutsätter en medvetenhet om normer och förhållningssätt som kan leda till att eleverna behandlas olika, säger Peter Tai Christensen.

Skolorna måste också ha en beredskapsplan för hur eventuella trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras. Om man misstänker att en elev far illa måste utbildningsanordnarna agera snabbt för att ta reda på vad som har hänt och få stopp på trakasserierna.

– Utbildningsanordnaren, som har det yttersta ansvaret, ska följa upp arbetet och ge skolorna förutsättningar och tydliga riktlinjer så att arbetet planeras, genomförs och utvärderas varje år, säger Peter Tai Christensen.

Bakgrund

DO inleder idag en granskning av utbildningsanordnares arbete för elevers lika rättigheter och möjligheter i 23 kommuner. Granskningen omfattar 150 skolor som ska redovisa sina likabehandlingsplaner. De ska också lämna information om hur skolan har tagit reda på vilka behov som finns och vilka åtgärder som behöver vidtas. Det är viktigt att både elever och skolpersonal är delaktiga i det arbetet.

DO vill även se att skolan har en policy mot trakasserier och sexuella trakasserier och en beredskapsplan för hur eventuella trakasserier ska hanteras.

Uppgifterna ska ha kommit in till DO inom en månad.

En tidigare granskning som DO inledde under hösten 2012 av 35 skolor visade efter en första bedömning att likabehandlingsplanerna inte levde upp till lagens krav. Ofta saknades mål och åtgärder både för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier. När granskningen avslutads levde samtliga skolors planer upp till lagens krav.