Diskriminering då nyfött barn tvångsomhändertogs

Pressmeddelande publicerad 11 april 2014

Svea hovrätt konstaterar att Sigtuna kommun gjorde sig skyldig till diskriminering i samband med utredningen som ledde till tvångsomhändertagandet av ett barn vars mamma har en funktionsnedsättning. Hovrätten dömer kommunen att betala totalt 450 000 kronor i diskrimineringsersättning till familjen.

Det var i december 2010 som socialtjänsten i Sigtuna kommun beslutade att ett nyfött barn skulle omhändertas på grund av att mamman har en psykisk funktionsnedsättning, utan att ha gjort en ordentlig utredning av mammans föräldraförmåga. Föräldraparet anmälde händelsen till DO som gjorde bedömningen att paret hade diskriminerats.

DO:s motivering har varit att socialförvaltningen handlade utifrån en förutfattad mening om att personer med psykisk funktionsnedsättning inte kan ta hand om sina barn.

– Det är allvarligt att ett så ingripande beslut som ett tvångsomhändertagande av ett barn baseras på generella uppfattningar och vaga omdömen om personer med funktionsnedsättning. Ett så ingripande beslut får inte fattas på osakliga grunder, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO.

Hovrätten har, liksom tingsrätten och två förvaltningsdomstolar, kommit fram till att kommunen har brustit i sin utredning av familjens förhållanden. Hovrätten framhåller att särskilt höga krav måste kunna ställas på opartiskhet och saklighet i socialtjänstens handläggning av en utredning som ska ligga till grund för ställningstaganden i så viktiga och betydelsefulla frågor.

Hovrätten höjer dessutom den diskrimineringsersättning kommunen ska betala till familjen till totalt 450 000 kronor.

– Det här är ett mycket viktigt avgörande. Domstolarna har funnit att kommunen inte har följt gällande rutiner och riktlinjer utan grundat sitt beslut på fördomar om personer med funktionsnedsättning, säger Ulrika Dietersson.

Telefonnummer till pressjouren: 08-120 20 710