Bristande tillgänglighet blir en form av diskriminering

Nyhet publicerad 26 juni 2014

Riksdagen fattade igår beslut om att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska införas som ny form av diskriminering i diskrimineringslagen.

- Det är oerhört angeläget att människor med funktionsnedsättning får tillgång till sina rättigheter och det nya förbudet i diskrimineringslagen är därför ett viktigt steg i rätt riktning, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag med ett undantag. Företag inom hälso- och sjukvården som har färre än tio anställda ska också omfattas av det nya diskrimineringsförbudet. Enligt regeringens förslag skulle lagen inte gälla dessa företag.

- Det är betydelsefullt att även mindre vårdinrättningar nu omfattas. Tillgång till vård är ju en grundläggande rättighet. Men det är fortfarande en brist att så många verksamheter undantas.

Det nya diskrimineringsförbudet gäller från den 1 januari 2015 inom samtliga samhällsområden där diskrimineringslagens övriga regler gäller i dag, med undantag för tillhandahållande av bostäder.

Bakgrund

DO och den tidigare Handikappombudsmannen har länge arbetat för att bristande tillgänglighet ska utgöra en form av diskriminering. Anmälningarna till DO om bristande tillgänglighet synliggör hur ett otillgängligt samhälle dagligen leder till att personer med funktionsnedsättning nekas tillgång till sina mänskliga rättigheter. Ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet bidrar till att personer med funktionsnedsättning får tillgång till sina rättigheter och får en möjlighet till upprättelse när rättigheter kränks.

Bristande tillgänglighet innebär att en person med funktionsnedsättning missgynnas därför att man inte gjort skäliga tillgänglighetsåtgärder för att personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning. Vilka åtgärder som är skäliga bedöms utifrån bland annat lagens krav på tillgänglighet samt praktiska och ekonomiska förutsättningar.

Läs mer om beslutet på riksdagens webbplats.