100 miljoner mer till kvinnor - lönekartläggning främjar jämställda löner

Nyhet publicerad 7 mars 2014

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat mellan 2005 och 2012. Men skillnaderna är fortfarande stora. Ofrivilligt deltidsarbete bland kvinnor är en orsak till inkomstklyftan mellan kvinnor och män. En annan anledning är att arbetsmarknaden i Sverige i hög grad är könsuppdelad vilket gynnar männens löner.* Men det finns metoder för att främja jämställda löner.

 Under 2012-2013 har DO inlett två granskningar av arbetsgivares arbete med jämställda löner. 2012 påbörjades en granskning av 35 arbetsgivares arbete med lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner. 2013 inleddes ytterligare en granskning av 470 större arbetsgivares handlingsplaner för jämställda löner – dessa hade granskats en gång tidigare av dåvarande JämO.

Granskningen som inleddes 2012 visade att få arbetsgivare uppfyllde lagens krav direkt. Granskningen 2013 visar däremot att majoriteten av de 470 arbetsgivarna fortfarande bedriver ett planmässigt arbete för jämställda löner och mot lönediskriminering. De hittar dessutom fortfarande osakliga löneskillnader som de själva bedömer behöver rättas till.

- Den ena slutsatsen är att lönekartläggning är ett effektivt verktyg för att främja jämställda löner och förebygga lönediskriminering. Den andra slutsatsen är att granskning kan ha en pådrivande effekt, säger Peter Tai Christensen, chef för DO:s granskningsenhet.

Av de granskade handlingsplanerna för jämställda löner i uppföljningsgranskningen framgår det att cirka 5 000 arbetstagare, varav cirka 73 procent är kvinnor, kommer att få sina löner justerade för belopp motsvarande sammanlagt 8,3 miljoner kronor per månad eller cirka 100 miljoner kronor per år.

*Källor: Medlingsinstitutet: Löneskillnader mellan kvinnor och män

SCB: På tal om kvinnor och män 2012

Gör lönekartläggning med Analys lönelots

Ny version lanseras inför 8 mars

Datorprogrammet Lönelots underlättar för dig som ska göra en arbetsvärdering eller lönekartläggning på din arbetsplats. Programmet utgår från DO:s metod Analys Lönelots.

Programmet Lönelots består av två delar:

  • Arbetsvärdering
  • Lönekartläggning

Dessa delar kan användas tillsammans eller separat. Du kan:

  1. Göra enbart en arbetsvärdering.

  2. Göra en arbetsvärdering och sedan en lönekartläggning. Lönekartläggningen kan göras genom att importera en excelfil, antingen från ert lönesystem eller att du gör den själv.
  3. Ni har redan gjort en arbetsvärdering och vill bara göra en lönekartläggning. Lönekartläggningen kan göras genom att importera en excelfil, antingen från ert lönesystem eller att du gör den själv.

Nyheter i version 5.3

  • Förtydligande av arbetsvärderingens kriterier
  • Tydligare genom förbättrade diagram
  • Smidigare import och export från Excel
  • Bättre hantering av excel-format

Analys Lönelots
Handledning som ger stöd och vägledning för arbetsvärdering.

Jämställdhetsanalys av löner - steg för steg
Handledningen som ger stöd och vägledning för analys av löner.

Guide till datorprogrammet för lönekartläggning
Guide till delen om lönekartläggning i datorprogrammet Lönelots.

Checklista: konsulter i lönekartläggningsarbetet
Planerar du att anlita en utomstående konsult för att få hjälp? Då kan du få hjälp av denna checklista.

Presentation av Analys lönelots
Till Analys Lönelots finns även en power point-presentation som går igenom metoden, arbetsgången och värderingsarbetet samt om vilka fördelar och användningsområden den har.

Ordlista

Arbetsvärdering
En arbetsvärdering görs för att kunna bedöma arbetets krav och svårighetsgrad. Det finns flera olika metoder för att göra detta. En av dem är DO:s metod Analys lönelots.

Lönekartläggning
Enligt diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare vart tredje år göra en lönekartläggning. Den går ut på att kartlägga och analysera om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför samma arbete eller likvärdigt arbete.

Jämställdhetsanalys av löner
Ett samlingsbegrepp för lönekartläggning, analys och handlingsplan för jämställda löner.

Mer stöd för arbetet med jämställda löner
DO erbjuder olika slags verktyg, checklistor och handledningar som du kan ha nytta av i arbetet med jämställdhet på jobbet.