Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur DO behandlar personuppgifter som kommer in till myndigheten.

Personuppgifter

Personuppgifter är information som kan kopplas till dig som person. Vanlig information som räknas som personuppgifter är namn, postadresser och e-postadresser. 

Personuppgiftslagen, PuL, skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. DO:s webbplats följer bestämmelserna enligt PuL.

Ändamål för behandling

DO får tillgång till dina personuppgifter bland annat: när du ansöker om en ledig tjänst, anmäler dig till en kurs eller konferens, beställer en publikation eller skickar e-post till myndigheten.

Offentlighetsprincipen

DO är en statlig myndighet och följer offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att meddelanden som skickas till oss via vår webbplats (eller någon av våra andra kanaler) blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Däremot lämnar vi inte ut uppgifter som omfattas av sekretess eller bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter om dig som behandlas hos DO, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du skicka eller lämna in en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.