Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur DO behandlar personuppgifter som kommer in till myndigheten.

Vad som är personuppgifter

Med personuppgifter menas information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, postadress och e-postadress. Vissa uppgifter är också känsliga personuppgifter. Med det menas information om exempelvis etniskt ursprung, religiös övertygelse och personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv.
Personuppgiftslagen skyddar människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Hur DO behandlar personuppgifter

DO är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som skickas in till och behandlas hos myndigheten och behandlar uppgifterna enligt Personuppgiftslagen

Med behandling av personuppgifter menas allt som görs med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, lagring och bearbetning.

DO behandlar personuppgifter exempelvis för att kunna handlägga ärenden, göra övergripande analyser av ärenden, ta fram statistik och skriva rapporter om diskriminering samt driva ärenden i domstol.

Ändamålet med DO:s behandling av personuppgifter är att kunna fullgöra myndighetens uppdrag. DO:s uppdrag är att motverka diskriminering och på andra sätt verka för lika rättigheter och möjligheter. Våra huvudsakliga uppgifter är att utveckla, samla, sprida och utbyta kunskap, att påverka och driva på samt att utöva tillsyn. En viktig del av det arbetet är att använda frågor och anmälningar om diskriminering till DO i analyser, statistik och rapporter för att beskriva upplevelser och förekomst av diskriminering i samhället.

Offentlighetsprincipen

DO är en statlig myndighet och följer gällande lagstiftning. Alla meddelanden
som skickas till eller skapas hos en statlig myndighet blir så kallade
allmänna handlingar. Det bestäms i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt
offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Det betyder
att om någon ber oss att få se en allmän handling så kan vi komma att lämna ut
den.

I vissa enstaka fall kan DO skydda information i offentliga handlingar så
att känsliga personuppgifter inte lämnas ut. Vilken information DO kan skydda
bestäms i offentlighets- och sekretesslagen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår gratis begära information om de personuppgifter om dig som behandlas hos DO, oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du skicka eller lämna in en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Om personuppgifter som rör dig är felaktiga, har du rätt att begära så kallad rättelse. Rättelse betyder att de felaktiga uppgifterna rättas till. För att begära rättelse av personuppgifter, måste du meddela DO vilka uppgifter som du vill ska rättas, och vilken rättning du vill ska göras. Din begäran om rättelse måste göras skriftligt på papper och undertecknas av dig personligen. Enligt personuppgiftslagen får du inte skicka en begäran om rättelse med e-post.