Om DO

Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en myndighet som arbetar för ett samhälle fritt från diskriminering. Vi bevakar att diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen följs. Vårt arbete styrs av lagen om diskrimineringsombudsmannen.

Målet för vårt arbete är ett samhälle där människors lika rättigheter och möjligheter respekteras utifrån de sju diskrimineringsgrunder som skyddas av lagen:

 • kön
 • könsidentitet och könsuttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

DO arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att motverka diskriminering. Uppdraget är fastställt i lagen om diskrimineringsombudsmannen och innebär att vi ska

 • utöva tillsyn över diskrimineringslagen
 • ta emot anmälningar om diskriminering och repressalier enligt diskrimineringslagen
 • ta emot anmälningar om missgynnande som har samband med föräldraledighet enligt föräldraledighetslagen
 • medverka till att den som har utsatts för diskriminering kan ta till vara sina rättigheter
 • informera, utbilda, överlägga och ha andra kontakter med myndigheter, företag, enskilda och organisationer
 • följa den internationella utvecklingen och ha kontakter med internationella organisationer
 • följa forsknings- och utvecklingsarbete inom området diskriminering
 • föreslå lagändringar eller andra åtgärder som kan motverka diskriminering.