Trakasserier och sexuella trakasserier

Det finns sex former av diskriminering. Två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier. Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet. Trakasserier kan också vara av sexuell natur; då kallas de för sexuella trakasserier.

Trakasserier

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller utfrysning. Exempel på trakasserier kan vara en lärare som hånar en elev för att hon bär huvudduk eller en handläggare på arbetsförmedlingen som förlöjligar en person för att han är homosexuell.

Sexuella trakasserier

Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inbjudningar och anspelningar.

Var tydlig med att trakasserier inte accepteras

Trakasserier och sexuella trakasserier är ett beteende som är oönskat av den som blir utsatt. Det är den som blir utsatt för trakasserier som avgör vad som är oönskat eller kränkande. Enligt lagen måste den som trakasserar förstå hur agerandet upplevs för att det ska bli fråga om trakasserier eller sexuella trakasserier. Det är därför viktigt att den som blir eller har blivit trakasserad klargör för den som trakasserar att beteendet är obehagligt och ovälkommet. I vissa situationer kan kränkningen vara så tydlig att inga påpekande krävs från den som känner sig trakasserad.

Riktlinjer och rutiner för att förebygga

Du som är arbetsgivare eller utbildningsanordnare ansvarar för att det finns riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Av riktlinjerna bör det framgå att varken sexuella trakasserier, trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna eller repressalier accepteras i verksamheten. Du hittar mer information om riktlinjer och rutiner under Förebygg diskriminering.

Utred och sätt stopp om det ändå sker

En arbetsgivare eller utbildningsanordnare som får veta att någon känner sig trakasserad ska utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.

Utred och åtgärda trakasserier på arbetsplatsen

Utred och åtgärda trakasserier i skolan, förskolan eller högskolan