Vad är diskriminering?

En förenklad beskrivning av diskriminering enligt diskrimineringslagen innebär att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Även bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är former av diskriminering.

Begreppet diskriminering kan i bred bemärkelse omfatta händelser eller kedjor av händelser som någon upplevt som kränkande, missgynnande, rasistiska, orättvisa, ojämlika eller liknande. Det finns dock ofta skillnader mellan de juridiska definitionerna av diskriminering och vad personer kan uppleva som diskriminerande. På den här sidan beskriver vi hur diskrimineringslagen definierar diskriminering samt de centrala begrepp som är kopplade till lagens definition.

Diskriminering - så ska ingen bli behandlad, se video på DO:s YouTubekanal

Lagens definition av diskriminering

En förenklad beskrivning av lagens definition av diskriminering är att någon missgynnas eller kränks. Missgynnandet eller kränkningen ska också ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna

 • kön
 • könsöverskridande identitet eller uttryck
 • etnisk tillhörighet
 • religion eller annan trosuppfattning
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • ålder.

Mer information om de skyddade diskrimineringsgrunderna

Lagen förbjuder sex former av diskriminering; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier och sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Lagen skyddar endast individer

Diskrimineringslagen skyddar individer (och inte till exempel organisationer och företag). Förbudet mot diskriminering innebär till exempel att arbetsgivare inte får diskriminera anställda, att skolan inte får diskriminera elever och att personal i en affär inte får diskriminera sina kunder.

Om en händelse är diskriminering beror på den enskilda situationen. Här följer några exempel på sådant som kan vara diskriminering:

 • En arbetsgivare uppfattar att en arbetssökande har ett utländskt klingande namn och väljer därför att inte kalla hen till intervju.
 • En restaurang släpper inte in en person och det har samband med att hen har en CP-skada.
 • En bank nekar en person ett lån för att hen anses vara för gammal.
 • En anställd har lägre lön än en kollega med samma eller likvärdigt arbete och det har samband med kön.
 • En chef gör ovälkomna sexuella närmanden.
 • En lärare hånar en elev för att hon bär huvudduk.
 • En tandläkarmottagning låter inte en man boka tid för att han bär klänning.
 • En fabrik kräver att alla anställda måste ha en viss kroppslängd.
 • En handläggare på arbetsförmedlingen hånar en person för att hen är bisexuell.
 • En arbetsgivare avbryter en provanställning när den anställda berättar att hon är gravid.
 • Personalen på en restaurang vägrar att läsa upp menyn för en gäst som har en synnedsättning.

Den som ytterst ansvarar för en verksamhet ansvarar också för att personalen inom verksamheten inte diskriminerar någon.

Var kan man bli diskriminerad?

Förbudet mot diskriminering gäller på följande områden i samhället

 • arbetslivet
 • utbildning
 • arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag
 • start eller bedrivande av näringsverksamhet
 • yrkesbehörighet
 • medlemskap i vissa organisationer
 • varor, tjänster och bostäder (utanför privat- och familjelivet)
 • anordnande av allmän sammankomst eller offentlig tillställning (exempelvis konserter, marknader eller mässor )
 • hälso- och sjukvården
 • socialtjänsten, färdtjänst och bostadsanpassningsbidrag
 • socialförsäkringssystemet (Försäkringskassans tjänster)
 • arbetslöshetsförsäkring
 • statligt studiestöd
 • värn- och civilplikt.

Diskrimineringslagen innehåller även ytterligare en bestämmelse om förbud mot diskriminering när offentligt anställda möter allmänheten. Denna bestämmelse gäller enbart inom den offentliga sektorn och kompletterar de diskrimineringsförbud som gäller inom ovanstående områden. De som omfattas av förbudet är anställda inom stat, kommun och landsting. Förbudet gäller framförallt hur anställda bemöter allmänheten när de ger upplysningar, vägledning, råd eller annan sådan hjälp.

Mer om diskrimineringsförbudet inom olika områden

Diskrimineringslagen gäller inte överallt

Diskrimineringslagen reglerar inte det som händer mellan privatpersoner när det till exempel handlar om hur grannar eller släktingar behandlar varandra. Inte heller innehållet i reklam, TV, radio, sociala medier och tidningar omfattas av diskrimineringsförbudet. Det finns däremot andra lagar och regler som sätter gränser för till exempel ageranden mellan privatpersoner och för vad som får skrivas och sägas i reklam och media.

Kontakta rätt instans för att få vägledning

Sex former av diskriminering

Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är

Förbud mot repressalier

Den som har anmält diskriminering eller påtalat att en aktör bryter mot diskrimineringslagen har ett lagskydd mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även när någon medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen eller avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Förbud mot repressalier från arbetsgivare

Förbud mot repressalier från utbildningsanordnare

Förbud mot repressalier inom andra samhällsområden