Att motverka diskriminering av hbtq-personer

Skyddet mot diskriminering av hbtq-personer har stärkts. Dessutom har olika fall av diskriminering lett till viktiga avgöranden i domstol. Men vad innebär det i praktiken?

Sedan den första januari 2017 ändrades bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Nu är arbetsgivare och utbildningsanordnare skyldiga att förebygga diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Hösten 2017 anordnade DO seminariet Lagen som verktyg för att motverka diskriminering av hbtq-personer. En dag där vi tillsammans med inbjudna föreläsare belyste rättsutvecklingen när det gäller skyddet mot diskriminering av hbtq-personer.

Några röster från dagen

Något som blev tydligt under dagen var att de framgångar som på senare år har uppnåtts för hbtq-personer varit beroende av en uppgörelse med föreställningar, normer och lagar som på olika sätt kringskurit hbtq-personers livsutrymme.
Samtidigt kan framgångar inte alltid kan tas för givet. Levnadsvillkoren för hbtq-personer är beroende av ett fortsatt arbete som aktivt förebygger och motverkar diskriminering samt främjar lika rättigheter och möjligheter för hbtq-personer.

Ta del av föreläsningar

Seminariet gav flera prov på framgångar, inspirerande förslag på förbättringar och diskrimineringsfall som lett till förändring. Allt detta och hela föreläsningarna kan du ta del av i filmerna nedan.

Förändringar i diskrimineringslagen

Ammar Makboul, utredare på DO:s utvecklingsenhet summerar kortfattat de viktiga förändringar i diskrimineringslagen som trädde i kraft den 1 januari 2017.

Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor

Ulrika Westerlund, utredare i den statliga utredningen - Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner - berättar om resultaten från utredningen.

Rättsutvecklingen i Europa

Martin Mörk, chef för DO:s processenhet redogör för vissa principiellt viktiga diskrimineringsfall och diskuterar vad rättsutvecklingen i Europa betyder för svenska förhållanden.

Familjelagstiftning – lika inför lagen?

Erik Mägi, jurist och doktorand på Göteborgs universitet och som forskar om föräldraskap, normkritik och rättslig design berättar om familjelagstiftningen och hur den förhåller sig till hbtq-personer.

Avslutande paneldiskussion

Medverkande: Erik Mägi, Martin Mörk och Ulrika Westerlund.

Se alla fem filmerna från seminariet på vår Youtube-kanal