Om Diskriminerings-ombuds-mannen (lättläst)

Diskrimineringsombudsmannen förkortas DO. DO är en myndighet. DO arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering. DO arbetar mot diskriminering. DO arbetar för att människor ska ha lika rättigheter och lika möjligheter. Det är vårt mål.

DO arbetar för att Ingen ska bli diskriminerad
på grund av

 1. kön
 2. könsöverskridande identitet eller uttryck
 3. etnisk tillhörighet
 4. religion eller annan trosuppfattning
 5. funktionsnedsättning
 6. sexuell läggning
 7. ålder.

Dessa sju saker är våra diskrimineringsgrunder.

Vad betyder diskrimineringsgrunderna?

Lagen om Diskrimineringsombudsmannen
beskriver DO:s uppdrag.

DO arbetar för att:

 • Fler ska följa diskrimineringslagens förbud mot diskriminering.
 • Fler arbetsgivare och utbildnings-arrangörer ska arbeta för lika rättigheter och möjligheter.
 • Fler ska följa föräldraledighets-lagen. 
  Föräldraledighets-lagen säger att
  ingen mamma eller pappa 
  blir sämre behandlade på jobbet
  när barnen är små
  eller sjuka.

DO arbetar också för att

 • Den som blivit diskriminerad ska kunna försvara sina rättigheter.
  Det kan vi göra bland annat genom att
  ge råd och information.
 • Fler ska få kunskap om diskriminering.
 • Studera hur andra länder arbetar mot diskriminering.
 • Studera ny forskning. om diskriminering
 • Föreslå ändringar i lagar och annat som kan hindra diskriminering.

DO sprider kunskap

DO ska engagera fler i arbetet mot diskriminering.
DO samarbetar med andra myndigheter,
organisationer och forskare.
DO studerar samhället och tar fram analyser.
DO tar också fram förslag
på olika sätt att arbeta
för att diskrimineringen ska minska.

DO utbildar dem
som måste lära sig mer om diskriminering,
till exempel inom skolan,
på olika arbetsplatser
och i olika organisationer.

DO bedriver tillsyn

Tillsyn betyder att inspektera att lagen följs.
När DO bedriver tillsyn
granskar DO om det som hänt är diskriminering
enligt lagen.

DO granskar också
att exempelvis skolor och arbetsgivare
arbetar för att diskriminering
ska sluta finnas.

DO granskar också
att skolor och arbetsgivare
arbetar för att barn, elever och anställda
ska ha lika rättigheter och möjligheter.

DO granskar också
om en arbetsgivare eller skola
har arbetssätt och metoder
som kan leda till diskriminering.

Du kan anmäla till DO
om du tycker att du
eller någon annan blivit diskriminerad.

Du kan också anmäla till DO
om du
eller någon annan mamma eller pappa
blir sämre behandlade på jobbet
när era barn är små
eller sjuka.

DO vill gärna ha in
anmälningar om diskriminering.
Då lär vi oss mer
och kan visa upp
den diskriminering som finns.

Varje år tar DO med sig
några anmälningar till domstol.
Det handlar om några få fall,
som kan påverka många människor
om domstolen dömer
som DO vill.

DO arbetar alltså
på många olika sätt
för att diskrimineringen ska minska.

Många tillsammans

Många människor och organisationer
behövs i arbetet
för att minska diskrimineringen i samhället.

DO kan inte göra jobbet ensam.
Vi behöver jobba tillsammans
om vi vill att samhället ska förändras
till ett bättre samhälle.
I ett bättre samhälle har alla
lika rättigheter och möjligheter .