Tillsyn av polismyndigheten

Beslut med konstaterande av brister och/eller rekommendationer

20 februari 2014

I sitt beslut fann DO att det som framkommit om Polismyndighetens registrering av romer var av ett sådant slag att det inte kunde uteslutas att etnisk profilering användes i den brottsbekämpande verksamheten. Mot bakgrund av den risk för diskriminering i strid med 2 kap. 17 § diskrimineringslagen (2008:567) som ett sådant arbetssätt medför, rekommenderade DO Polismyndigheten i Skåne att utreda förekomsten av etnisk profilering och vid behov vidta nödvändiga åtgärder.