Tillgänglighet vid paketutlämning

26 juni 2017

DO har granskat om PostNord Sverige AB har brustit i att vidta skäliga åtgärder för tillgänglighet för en person som använder rullstol.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick en anmälan som beskrev problem med tillgängligheten i en av Postnords terminaler för paketutlämning. Problemet bestod av att entrén till kundmottagningen hade en trappa med flera trappsteg utan ramp.

DO:s beslut

DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att PostNord Sverige AB brutit mot förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

Av DO:s utredning framgår att PostNord nu ska bygga en ramp tillsammans med fastighetsägaren på aktuella paketutlämningsterminalen.

DO gör därmed bedömningen att PostNord vidtagit skäliga åtgärder för att anmälaren ska komma i en jämförbar situation med andra personer utan hans funktionsnedsättning. DO avslutar därför ärendet.

DO:s beslut "Tillsyn avseende tillgänglighet vid paketutlämning"

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det motsvarar därför inte exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet (det vill säga PostNord).

Fakta

Frågan om skäliga åtgärder är central för förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet. Förbudet tar sikte på situationer som är jämförbara - inte likadana. Det innebär att fokus bör ligga på att en person med funktionsnedsättning ska kunna få del av den tlla verksamheten i sig, inte att det måste ske på exakt samma sätt som är möjligt för andra. Att situationen ska vara jämförbar innebär dock att skillnaden inte bör vara större än vad som är sakligt påkallat.

Du kan läsa mer om "Skäliga tillgänglighetsåtgärder" på sidan 64 i lagens förarbeten "Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering" (proposition 2013/14:198).