Tillgänglighet på skola i norra Sverige

ANM 2016/295

14 mars 2017

Därför inledde DO en tillsyn

En vårdnadshavare anmälde att hens barn (nedan eleven) inte fick tillräckligt mycket stöd i sin förskoleklass.

DO:s beslut

Vi bedömer att utredningen inte ger stöd för att Kommunen brutit mot diskrimineringslagens förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
Kommunen har i egenskap av utbildningsanordnare utrett elevens behov av särskilt stöd, genomfört åtgärder samt följt upp åtgärderna. Skolan genomförde efter uppföljningen ytterligare åtgärder då de insatser som sattes in i början av skolåret visade sig vara otillräckliga. Därför menar vi att Kommunen har genomfört så kallade skäliga åtgärder för att eleven ska komma i en jämförbar situation med elever utan hans funktionsnedsättning.

Utredningen ger därför inte stöd för att Kommunen har brutit mot diskrimineringsförbudet. Med dessa observationer avslutar vi ärendet.