Tillgänglighet på konferensanläggning

Ärende GRA 2016/64

6 juli 2017

DO har granskat om en konferensanläggning har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom anmälningar från privatpersoner, fått information om bristande tillgänglighet på en konferensanläggning. Anläggningen som var ny saknade delvis teleslinga och där det fanns teleslinga fungerade den inte.

DO:s beslut

Vi bedömer att utredningen inte ger stöd för uppfattningen att Konferensanläggning brutit mot diskrimineringslagen i form av bristande tillgänglighet.

Av utredningen framgår att anmälarna och Konferensanläggningen har olika uppfattningar om teleslingan har fungerat på hela scenen samt hur den har fungerat i övriga delar av den aktuella lokalen.

Konferensanläggningens har i sitt yttrande bland annat angett att de har teleslinga men att det inte varit möjligt att installera i hela lokalen då det många gånger finns personer med olika behov i en grupp. Teleslingan täcker halva scenen. Effekten av teleslingan i lokalen kan påverkas på grund av starka elektromagnetiska fält i direkt anslutning till byggnaden.

Eftersom en teleslinga har installerats i lokalen anser DO att Konferensanläggningen har vidtagit skäliga åtgärder för att personer med hörselnedsättning ska ha tillgång till Konferensanläggningens tjänster på ett sätt jämförbart med personer utan den funktionsnedsättning som anmälarna har.

DO förutsätter att Konferensanläggningen mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet tillförsäkrar att ta fram rutiner för att säkerställa driften för teleslingan samt att rutinerna följs så att Konferensanläggningen uppfyller kraven på tillgänglighet enligt diskrimineringslagen.