Skola i västra Sverige

Ärende GRA 2016/14

12 december 2016

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson som hänvisar till uppgifter i media, fått information dels om att elever på skolan utsatts för diskriminering genom att inte få delta i lektioner och konfessionella situationer av orsaker relaterat till kön, dels genom att elever nekats att ansöka till skolan på grund av deras religion, sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

DO:s beslut

Vi bedömer att Utbildningsanordnaren inte har överträtt diskrimineringsförbudet i 2 kapitlet 5 § diskrimineringslagen. DO bedömer dock att Utbildningsanordnaren inte följt bestämmelsen i 3 kapitlet 16 § diskrimineringslagen samt att skolans likabehandlingsplan i övrigt innehåller vissa brister.

Av Utbildningsanordnarens yttrande framgår att elever inte nekas att delta i undervisningen eller i konfessionella inslag utanför ramen för utbildningen av orsaker relaterade till kön. Vid antagningen till skolan får elever som bor i skolans geografiska närhet eller har syskon som redan är elever förtur. Antagningen baseras i övrigt uteslutande på kötid. Antagningen till skolan baseras uteslutande på kötid men elever som bor i skolans geografiska närhet eller har syskon som redan är elever får förtur.

Då skolans likabehandlingsplan saknar redovisning av hur åtgärderna i föregående plan har genomförts, bedömer DO att Utbildningsanordnaren i detta avseende inte har följt diskrimineringslagen. DO lämnar också rekommendationer för skolans fortsatta arbete med likabehandlingsplanen/aktiva åtgärder. DO avslutar därmed ärendet.