Skola i västra Sverige

Ärende GRA 2016/14

12 december 2016

DO har granskat om en utbildningsanordnare diskriminerat elever på ett sätt som har samband med kön, könsidentitet och könsuttryck, religion eller annan trosuppfattning eller sexuell läggning samt hur utbildningsanordnaren arbetar med aktiva åtgärder.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson som hänvisar till uppgifter i media, fått information dels om att elever på skolan utsatts för diskriminering genom att inte få delta i lektioner och konfessionella situationer av orsaker relaterat till kön, dels genom att elever nekats att ansöka till skolan på grund av deras religion, sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

DO:s beslut

Vi bedömer att Utbildningsanordnaren inte har överträtt diskrimineringsförbudet i 2 kapitlet 5 § diskrimineringslagen. DO bedömer dock att Utbildningsanordnaren inte följt bestämmelsen i 3 kapitlet 16 § diskrimineringslagen samt att skolans likabehandlingsplan i övrigt innehåller vissa brister.

Av Utbildningsanordnarens yttrande framgår att elever inte nekas att delta i undervisningen eller i konfessionella inslag utanför ramen för utbildningen av orsaker relaterade till kön. Vid antagningen till skolan får elever som bor i skolans geografiska närhet eller har syskon som redan är elever förtur. Antagningen baseras i övrigt uteslutande på kötid. Antagningen till skolan baseras uteslutande på kötid men elever som bor i skolans geografiska närhet eller har syskon som redan är elever får förtur.

Då skolans likabehandlingsplan saknar redovisning av hur åtgärderna i föregående plan har genomförts, bedömer DO att Utbildningsanordnaren i detta avseende inte har följt diskrimineringslagen. DO lämnar också rekommendationer för skolans fortsatta arbete med likabehandlingsplanen/aktiva åtgärder. DO avslutar därmed ärendet.