Samhalls rutiner och riktlinjer för trakasserier och repressalier

19 juli 2018

DO har granskat om Samhall AB överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet och trakasserier i diskrimineringslagen (2008:567), DL, repressalieförbudet samt om bolaget uppfyllt sin utredningsskyldighet och kraven på arbete med aktiva åtgärder enligt samma lag.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har fått uppgifter om att en anställd på bolaget som har en funktionsnedsättning inte har fått anpassade arbetsuppgifter och att han har upplevt sig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier samt att bolaget har brustit i sin utredningsskyldighet.

DO har beslutat att genomföra en tillsyn av bolaget.

DO:s beslut: Bolaget har inte överträtt diskrimineringsförbudet - men brister i sina rutiner och riktlinjer

DO bedömer att utredningen i ärendet inte ger tillräckligt stöd för att konstatera att bolaget har överträtt bestämmelserna i 2 kap. 1 § DL, vad gäller förbud mot bristande tillgänglighet och trakasserier, förbudet mot repressalier i 2 kap. 18 § DL och inte heller att bolaget brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet vad gäller upplevda trakasserier och sexuella trakasserier enligt 2 kap. 3 § DL.

DO bedömer dock att de handlingar som bolaget lämnat in inte uppfyller kraven på sådana riktlinjer och rutiner som avses i 3 kap. 6 § DL.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet GRA 2017/200

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet (det vill säga bolaget).