Samhalls rutiner och riktlinjer för trakasserier och repressalier

19 juli 2018

DO har granskat om Samhall AB överträtt förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet och trakasserier i diskrimineringslagen, repressalieförbudet samt om bolaget uppfyllt sin utredningsskyldighet och kraven på arbete med aktiva åtgärder.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har fått uppgifter om att en anställd på bolaget som har en funktionsnedsättning inte har fått anpassade arbetsuppgifter. Han har även upplevt sig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Bolaget har enligt uppgifterna även brustit i sin utredningsskyldighet.

DO har beslutat att genomföra en tillsyn av bolaget.

DO:s beslut: Bolaget har inte överträtt diskrimineringsförbudet - men brister i sina rutiner och riktlinjer

DO bedömer att utredningen i ärendet inte ger tillräckligt stöd för att konstatera att bolaget har överträtt bestämmelserna i diskrimineringslagen som gälelr bristande tillgänglighet, trakasserier samt förbudet mot repressalier. Vi bedömer  inte heller att bolaget brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

DO bedömer dock att de handlingar som bolaget lämnat in inte uppfyller diskrimineringslagens krav på riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet GRA 2017/200

Observera att vi avidentifierar personuppgifter eller andra uppgifter som kan vara känsliga i det publicerade beslutet. Det behöver därför inte motsvara exakt det beslut som vi har skickat till tillsynsobjektet (det vill säga bolaget).