Trakasserier på arbetsplats

Ärende GRA 2017/34

8 juni 2017

DO har granskat om ett säkerhetsbolag har brutit mot förbudet mot diskriminering i form av trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet. DO har även granskat bolagets arbete med att utreda och åtgärda upplevda trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om upplevda trakasserier som har samband med etnicitet. Anmälaren uppger bland annat att han vid upprepade tillfällen fått grovt nedsättande kommentarer från en gruppledare.

DO:s beslut

Vi bedömer att det inte kan göras antagligt att bolaget har brutit mot diskrimineringsförbudet eller att bolaget inte har följt bestämmelsen om utrednings- och åtgärdsskyldighet.

Bolaget har i sitt svar till DO bland annat sagt att bolaget agerat utan dröjsmål sedan de fått kännedom om upplevda trakasserier. Bolaget har vidtagit åtgärder för att förhindra nya konflikter mellan inblandade. Anmälaren har erbjudits stöd- och hjälpinsatser och fått återkoppling om utredningen.

DO bedömer att bolaget har uppfyllt sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

Beträffande de nedsättande uttalandena, så förekommer det motstridiga uppgifter i utredningen. Det gör att DO bedömer att utredningen inte ger stöd för att det kan göras antagligt att bolaget har brutit mot diskrimineringsförbudet genom trakasserier som har samband med etnisk tillhörighet.

DO avslutar ärendet.