Rekrytering till pastorat i Kronoborgs län

Ärende GRA 2016/36

17 oktober 2016

DO har granskat om ett pastorat har brutit mot förbudet mot diskriminering av arbetssökande.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering vid tillsättning av en tjänst. Anmälaren uppger att arbetsgivaren sagt att han inte fått tjänsten på grund av sin funktionsnedsättning.

DO:s beslut

Vi bedömer att utredningen inte ger stöd för att pastoratet har diskriminerat anmälaren i samband med den granskade rekryteringsprocessen.

Pastoratet har i sitt yttrande förklarat varför anmälaren inte fått tjänsten. Det har i utredningen framkommit motstridiga uppgifter om anmälarens funktionshinder utgör hinder för honom att utföra arbetsuppgifter i tjänsten och om anmälarens arbetsförmåga.

DO bedömer att det inte finns anledning att ifrågasätta uppgiften från pastoratet att det saknas utrymme att sätta ned sysselsättningsgraden och att det därför inte var en skälig anpassningsåtgärd för pastoratet att ändra tjänstens omfattning så att anmälaren skulle kunna arbeta 75 %. Mot bakgrund av ovanstående anser DO att det inte är motiverat att fortsätta utredningen eller vidta några ytterligare åtgärder vad gäller anmälarens förmåga att utföra samtliga arbetsuppgifter som tjänsten innefattar.

DO avslutar ärendet.