Växjö lasarett

Ärende GRA 2017/60

8 juni 2017

DO har granskat om Region Kronoberg, Medicinkliniken Växjö lasarett, har brutit mot diskrimineringsförbudet inom hälso- och sjukvården på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan, från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering på Medicinkliniken Växjö lasarett (Region Kronoberg). Vid besöket uttalade sig en läkare nedsättande om anmälaren på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet. Läkaren hade bland annat sagt att anmälarens bristande språkkunskaper skulle påverka möjligheten till operation.

DO:s beslut

Vi bedömer att Regionen har brutit mot diskrimineringslagens bestämmelse om förbud mot diskriminering inom hälso- och sjukvård.

Diskrimineringsförbuden i inom hälso- och sjukvård omfattar till exempel beslutsfattande, handläggning av ärenden, information, rådgivning, faktiskt handlande och trakasserande bemötande.

Regionen har uppgett att de känner till händelsen och att de ser mycket allvarligt på det inträffade. De har haft ett allvarligt samtal med läkaren. Hen ska genomgå regionens internutbildning om diskriminering.
Med detta beslut avslutar vi ärendet.