Gymnasieskola i Uppsala län

Ärende GRA 2016/3

13 februari 2017

DO har granskat dels om en gymnasieskola riskerat att diskriminera elever på sätt som har samband med religion, dels utbildningsanordnarens arbete med aktiva åtgärder.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från Skolinspektionen, fått information om att skolans personal har problem med elever som vill be.

DO:s beslut

Vi bedömer att gymnasieskolan inte har riskerat att diskriminera men att gymnasieskolan inte följt diskrimineringslagen vad gäller arbetet med aktiva åtgärder.

Gymnasieskolan uppger i sitt yttrande att ett förbud mot bön inte har diskuterats. Det har diskuterats att elever inte får ledigt på fredagar för att närvara vid fredagsbön. Utbildningsanordnaren har skickat med gymnasieskolans likabehandlingsplan.

Efter att ha granskat planen bedömer vi att den inte följer diskrimineringslagens krav och lämnar därför rekommendationer för det fortsatta arbetet.

DO noterar att det i planen finns definitioner och begrepp som inte överensstämmer med diskrimineringslagens definitioner och begrepp. Vi vill även framhålla att nya regler om aktiva åtgärder trädde ikraft den 1 januari 2017.

DO förutsätter att gymnasieskolan i sitt fortsatta arbete tar fasta på dessa synpunkter och avslutar ärendet.