Friskvårdsklinik i Stockholmsområdet

Ärende ANM 2016/433

15 december 2016

DO har granskat om en friskvårdsklinik har diskriminerat anmälaren eller riskerar att diskriminera patienter på ett sätt som har samband med etnisk tillhörighet och/eller religion eller annan trosuppfattning.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering i samband med en behandling på Kliniken. Behandlaren fällde stereotypa och nedsättande kommentarer om anmälarens kropp och beteende samt om viljan att betala för sig hos personer med utländsk bakgrund.

DO:s beslut

Vi bedömer att Kliniken riskerar att överträda diskrimineringslagens förbud mot diskriminering. Klinikens uppgift om att patienter som bär viss religiös klädsel inte kommer att få behandling innebär att kliniken riskerar att bryta mot diskrimineringslagen.

Kliniken uppger att behandlaren kan ha uttryckt sig som anmälaren uppgivit men att uttalandena inte var diskriminerande och att Kliniken i framtiden inte kommer att behandla personer som använder viss religiös klädsel.

Diskrimineringsförbudet i 2 kapitel 12 § i diskrimineringslagen innebär förbud mot direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier samt instruktioner att diskriminera. Det avser beslutsfattande, faktiskt handlande och trakasserande bemötande (se förarbetena till diskrimineringslagen, proposition 2007/08:95 sidan 518). I förarbetena uttalas bland annat att den som trakasserar måste ha insikt om att hans eller hennes beteende kränker någon på ett sätt som kan utgöra diskriminering. Den som upplever sig trakasserad måste låta den som står för trakasserierna förstå att han eller hon känner sig kränkt.

Av yttrandet framgår att Kliniken inte haft insikt i att behandlarens uttalanden kränkte anmälaren på ett sätt som kan utgöra diskriminering. Då anmälaren inte framfört sin uppfattning om behandlarens kommentarer förrän efter behandlingen var avslutad, bedömer DO att och Kliniken inte utsatta anmälaren för diskriminering. Klinikens uppgift om att de inte kommer att behandla personer som bär viss religiös klädsel visar att kliniken riskerar att diskriminera patienter på ett sätt som har samband med deras etniska tillhörighet och religion. Med dessa synpunkter avslutar DO ärendet.