Förlossningsklinik i Stockholm

Ärende GRA 2016/63

21 januari 2017

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan, från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering på en förlossningsklinik inom Stockholms landsting.

DO:s beslut

Vi bedömer att landstinget har brutit mot diskrimineringslagens bestämmelse om förbud mot diskriminering inom hälso- och sjukvård. Vår utredning visar att Landstinget har riktlinjer för patientbemötande som de inte har följt i detta fall. I vårt beslut förväntar vi oss att landstinget genomför åtgärder för att förhindra att patienter utsätts för diskriminerande bemötande i framtiden. 

Landstinget kommer genomföra åtgärder med anledning av det inträffade. Bland annat kommer de ta upp frågan om bemötande med berörd personal samt i hela personalgruppen i patentområde graviditet och förlossning.

Med dessa observationer avslutar vi ärendet.