Förlossningsklinik i Stockholm

Ärende GRA 2016/63

21 januari 2017

DO har granskat om en förlossningsklinik brutit mot förbudet mot diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan, från en privatperson, fått information om upplevd diskriminering på en förlossningsklinik inom Stockholms landsting.

DO:s beslut

Vi bedömer att landstinget har brutit mot diskrimineringslagens bestämmelse om förbud mot diskriminering inom hälso- och sjukvård. Vår utredning visar att Landstinget har riktlinjer för patientbemötande som de inte har följt i detta fall. I vårt beslut förväntar vi oss att landstinget genomför åtgärder för att förhindra att patienter utsätts för diskriminerande bemötande i framtiden. 

Landstinget kommer genomföra åtgärder med anledning av det inträffade. Bland annat kommer de ta upp frågan om bemötande med berörd personal samt i hela personalgruppen i patentområde graviditet och förlossning.

Med dessa observationer avslutar vi ärendet.