Festival som marknadsfördes som "mansfri"

17 december 2018

DO har granskat om Föreningen Statement har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid anordnandet av musikfestivalen Statement Festival år 2018.

Därför inledde DO en tillsyn

DO har genom anmälningar och uppgifter i media uppmärksammats på att Statement-festivalen skulle vara "mansfri" det vill säga att alla cis-män skulle vara exkluderade från festivalen. DO beslöt därför att inleda en tillsyn.

Beslutet att inleda tillsyn mot föreningen Statement ska inte ses som ett ifrågasättande av det allvarliga problem som sexuella övergrepp, bland annat på festivaler, utgör. DO anser självklart att alla besökare på festivaler måste kunna känna sig trygga. DO:s uppgift är dock att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen följs, och det är därför viktigt att de åtgärder som vidtas i syfte att öka säkerheten inte står i strid med förbudet mot diskriminering.

DO:s beslut: Det är diskriminering att beskriva festival som "mans-fri"

Under utredningen framkom att föreningen Statement har gjort skillnad mellan hur marknadsfört arrangemanget (på sin webbplats och i media) och hur man har agerat i samband med festivalen. I marknadsföringen har arrangörernas budskap varit att cis-män inte var välkomna men i samband med inträdet har man inte gjort någon åtskillnad mellan besökare grundat på kön.

Av praxis från EU-domstolen (mål C-54/07, Firma Feryn ) framgår dock att uppgifter och offentliga uttalanden som tydligt avskräcker personer som omfattas av en diskrimineringsgrund från att ta del av en verksamhet i sig är att betrakta som diskriminering. Detta gäller även om det inte finns någon identifierbar person som lidit skada. Därmed är DO:s slutsats efter tillsynen att föreningen Statements agerande inför festivalen har inneburit en överträdelse av diskrimineringsförbudet på ett sätt som har samband med kön.

Läs hela DO:s bedömning i tillsynsbeslutet TIL 2018/63

Med cis-person avses en person vars biologiska kön överensstämmer med dess juridiska, sociala och upplevda kön.