Familjehemsplacering och vårdnad om barn

Ärende ANM 2015/1872

8 november 2016

DO har granskat om socialtjänsten i en kommun handlagt ett ärende om familjehemsplacering och vårdnad om barn i enlighet med diskrimineringslagens förbud mot diskriminering på grund av ålder.

Därför inledde DO en tillsyn

Vi har genom en anmälan från en privatperson fått information om upplevd diskriminering kontakten med socialtjänsten. Socialtjänstens beslut att inte utreda anmälarens lämplighet som familjehemsförälder och vårdnadshavare för ett närstående barn, hade koppling till anmälarens ålder.

DO:s beslut

DO:s utredning visar att socialtjänsten inte fullt ut har beaktat gällande praxis och regelverk angående frågor om ålder i samband med vårdnad om barn. DO bedömer därför att socialtjänstens arbetsmetod har medfört en risk för diskriminering.

Socialtjänsten uppger i sitt yttrande bland annat att ålder utgör en del av deras samlade bedömning men att den avgörande faktorn för socialtjänstens beslut var en konflikt mellan barnets mammas släkt och hens pappas släkt. Socialtjänsten uppger att ålder är en indikator på hälsa, och denna aspekt är väldigt tydlig i adoptionsärenden. Socialtjänsten uppger att de tar stöd i regelverket för adoption, eftersom det saknas motsvarande regelverk för familjehem.

DO bedömer att det är klarlagt att anmälaren missgynnats och att detta missgynnande delvis har haft samband med hennes ålder. DO konstaterar att det enligt rättspraxis och befintliga regelverk finns möjlighet att i vissa fall göra avsteg från riktlinjerna beträffande adoptionsföräldrars ålder. Om socialtjänsten verkligen gjort en analogitolkning av åldersgränser i samband med adoption, så borde dessa aspekter ha tagits upp av socialtjänsten. Med dessa synpunkter avslutar DO ärendet.