Arbetsgivares rutiner och riktlinjer mot trakasserier

16 april 2018

7 november 2017: DO inleder granskning av kommuner och landsting

DO inleder en tillsyn för att säkerställa att kommuner och landsting har riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

DO granskar cirka 290 kommuner och 20 landsting.
DO har begärt in arbetsgivarnas rutiner och riktlinjer mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

21 november 2017: DO utökar tillsynen till ett 40-tal företag och organisationer inom media, kultur och juridik

DO utökar tillsynen för att säkerställa att ett 40-tal företag och organisationer inom branscherna media, kultur och juridik har rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Beslutet att utvidga tillsynen är en följd av den information som har kommit DO till del, bland annat genom anmälningar och de upprop som nyligen gjorts inom ramen för metoo-kampanjen.

Löpande under 2018: DO bedömer och fattar beslut

Efter att DO gjort en bedömning av de inkomna uppgifterna skickar vi ett skriftligt beslut till de arbetsgivare som har granskats. I beslutet framgår om vi bedömer att de uppgifter som redovisats lever upp till lagens krav eller inte. Eftersom tillsynen omfattar 350 tillsynsobjekt (kommuner, landsting, företag och organisationer) kommer vi genomföra den succesivt under året. De första besluten kommer att skickas ut den 16 april 2018.

Fakta

Sedan den 1 januari 2017 finns det nya bestämmelser om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. De innebär bland annat att arbetsgivare ska ha rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

De nya bestämmelserna om aktiva åtgärder innebär också bland annat att arbetsgivare ska genomföra ett arbete i fyra steg. Arbetsgivare ska

  • undersöka om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter
  • analysera orsakerna till de risker och hinder som har upptäckts
  • åtgärda – genomföra åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter
  • följa upp och utvärdera arbetet

Arbetet ska genomföras fortlöpande. Arbetsgivare med minst 25 anställda ska dokumentera alla delar av arbetet med aktiva åtgärder.