Arbetsgivarens skyldighet vid sexuella trakasserier

Ärende GRA 2016/41

16 september 2016

DO har granskat Finja Prefab AB:s (arbetsgivarens) arbete med att utreda och åtgärda upplevda sexuella trakasserier. I granskningen ingick även bolagets arbete med aktiva åtgärder för att förebygga förekomsten av sexuella trakasserier.

Därför inledde DO en tillsyn

DO fick en anmälan av en arbetstagare som upplevt sig sexuellt trakasserad på arbetet (Finja Prefab) . DO bedömde att händelserna var preskriberade.

DO:s utredning

I DO:s utredning ingick en granskning av bolagets rutiner för hur de ska agera när de får information om att en arbetstagare har upplevt sig sexuellt trakasserad. Under utredningen granskade DO även bolagets redovisning av det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier och  plan för lika rättigheter och möjligheter.

DO:s beslut

DO konstaterade följande brister i arbetsgivarens arbete för lika rättigheter och möjligheter. 

  • I bolagets plan för lika rättigheter och möjligheter framgick inte att sexuella trakasserier är en form av diskriminering.
  • Bolagets "Policy mot kränkande särbehandling och trakasserier" och "Handlingsplan vid kränkande särbehandling och trakasserier" saknade information om förbudet mot repressalier.

DO rekommenderade att företaget skulle rätta till dessa brister och avslutade sedan ärendet.

Preskription 

Om en händelse är preskriberad betyder det att tiden har gått ut för att väcka talan. Det innebär att det är för sent att gå till domstol. Tiden för preskription regleras i lag.