Tillsyn av 45 landsting och landstingsägda bolag

14 februari 2013: Regeringsuppdrag

Regeringen gav 2013 DO i uppdrag att utöka sina tillsyns- och främjandeinsatser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen när det gäller arbetsgivares arbete med lönekartläggning och högskolors och universitets arbete med aktiva åtgärder.

Inom ramen för detta uppdrag valde DO bland annat  att granska landsting och landstingsägda bolag.

Granskade landsting och landstingsägda bolag

 1. Jämtlands läns landsting
 2. Landstinget Blekinge
 3. Landstinget Dalarna
 4. Landstinget Gävleborg
 5. Folktandvården i Gävleborg AB
 6. Landstinget i Jönköpings län
 7. Landstinget i Kalmar län
 8. Landstinget i Uppsala län
 9. Gamla Uppsala buss AB
 10. Landstinget i Värmland
 11. Landstinget Kronoberg
 12. Ryssby Gymnasiet AB
 13. Landstinget Sörmland
 14. Folktandvården Sörmland AB
 15. Sörmland Landstingsservice AB
 16. Landstinget Västmanland
 17. Folktandvården i Västmanland AB
 18. AB Västerås Lokaltrafik
 19. Landstinget Västernorrland
 20. Landstinget i Östergötland
 21. AB Östgötatrafiken
 22. Hjälpmedelscentrum AB
 23. Norrbottens läns landsting
 24. Region Gotland
 25. AB Gotlandshem
 26. Region Halland
 27. Hallandstrafiken AB
 28. Region Skåne
 29. Västra Götalandsregionen
 30. Västtrafik
 31. Göteborgsoperan
 32. Göteborgs Symfoniorkester AB
 33. Örebro läns landsting
 34. Länsteatern i Örebro AB
 35. Länstrafiken Örebro AB
 36. Stockholms läns landsting
 37. Södertälje sjukhus AB
 38. MediCarrier AB
 39. Södersjukhuset AB
 40. Danderyds sjukhus AB
 41. Ambulanssjukvården i Storstockholm
 42. S:t Eriks Ögonsjukhus AB
 43. Folktandvården i Stockholms län AB
 44. Locum aktiebolag
 45. Waxholms Ångfartygs AB
 46. Västerbottens läns landsting
 47. Inera AB

27 februari 2015: Utdrag ur återrapportering

Det kan konstateras att landstingen och de landstingsägda bolagen bedriver ett arbete för jämställda löner. Samtliga tillsynsobjekt har redovisat ett pågående arbete.

I en majoritet av fallen brister emellertid arbetet på en eller flera punkter.

Resultatet av granskningen visar att det är i jämförelsen mellan olika typer av arbeten som arbetsgivarnas kartläggnings- och analysarbete uppvisar brister. Det gäller både när det gäller att jämföra kraven i arbetena mellan olika grupper och att analysera löneskillnaderna mellan grupperna. Bristerna i kartläggningen är inte lika vanligt förekommande vid jämförelser inom grupperna, lika arbete eller beträffande själva lönesystemet. En femtedel av de granskade arbetsgivarna visar brister redan vid kartläggningen av löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt.