Ärenden i Nämnden mot diskriminering

Nämnden är en statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att pröva frågor om vitesföreläggande enligt diskrimineringslagen. Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala arbetstagarorganisationer som kan initiera ett ärende hos nämnden.

Avslag om vitesföreläggande: Ärende JämO 2006/1193

Nämnden mot diskriminering har beslutat att avslå Diskrimineringsombudsmannens krav på vitesförläggande mot Holmen Paper. Enligt nämnden har Holmen Paper uppfyllt kravet på kartläggning och analys av löneskillnader mellan grupper som utför arbete som är att betrakta som likvärdigt.

Bakgrund

JämO begärde år 2006 in uppgifter om Holmen Papers lönekartläggningsarbete. Anledningen var att JämO ansåg att bolaget inte kunnat visa en lönekartläggning som lever upp till lagens krav.

Bland annat ansåg JämO att Holmen Paper inte kunnat förklara varför man betalar mer i lön för det icke-kvinnodominerade arbetet inom lager och förråd, än för det kvinnodominerade arbetet som telefonist eller receptionist, trots att arbetena ställer lika höga krav.

Bolaget har efter hand lämnat in kompletterande uppgifter, men fortfarande saknades vissa delar. Därför begärde DO (som tog över ärendet 1 januari, 2009) att Nämnden mot diskriminering skulle utfärda ett vitesföreläggande för att förmå Holmen Paper att färdigställa sin lönekartläggning och analys av löneskillnader.

Nämndens beslut

Nämnden menade att bolaget hade presenterat ett tillräckligt omfattande material om rådande marknadslöneläge för att bolaget ska kunna förklara löneskillnaderna mellan kvinnor och män.

Enligt nämnden hade Holmen Paper slutligen gjort en kartläggning och analys av löneskillnader som uppfyller lagens krav.